အီးစီးကရက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အနံ႔၊ အရသာမ်ားက ေသြးျဖဴဥမ်ားကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္

အီးစီးကရက္မ်ားတြင္ သစ္ႀကံပိုးေခါက္ႏွင့္ သစ္ခြကဲ့သို႔ အနံ႔၊ အရသာမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ က သတိေပးထားသည္။

လူအမ်ား သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ အီးစီးကရက္ အနံ႔၊ အရ သာမ်ားအတြက္ သံုးထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဆဲလ္မ်ားေရာင္ရမ္းမႈ၊ တစ္သွ်ဴးမ်ားပ်က္စီးမႈ၊ ဆဲလ္မ်ား ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ခ်က္စကာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။


႐ိုး႐ိုးစီးကရက္ထက္ အီးစီးကရက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးထိ ခိုက္မႈ ပိုနည္းသည္ဟု မွတ္ယူထားေသာ္လည္း ယခုေလ့လာမႈက အီးစီးကရက္မ်ား၏အႏၲရာယ္ကို ေထာက္ျပထားသည္။

အီးစီးကရက္မ်ားတြင္သံုးေသာ အနံ႔၊ အရသာမ်ားသည္ ဆဲလ္ မ်ားကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစၿပီး ဆဲလ္မ်ားေသဆံုးေစႏိုင္သည္။

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက ႐ိုး႐ိုးစီးကရက္ေသာက္သံုးမႈ ေလ်ာ့က် လာၿပီး အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးမႈ ပိုမ်ားလာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အီးစီးကရက္အမ်ိဳးေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲ၌ အီးစီးကရက္မ်ားအတြက္ အနံ႔၊ အရသာပါေသာ နီကိုတင္းအမ်ိဳးေပါင္း ၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အီးစီးကရက္ကို ေသာက္႐ွဴလိုက္ခ်ိန္တြင္ အနံ႔၊ အရသာအ တြက္ ထည့္သံုးထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဆုတ္ထိေတြ႕ၿပီး က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

အီးစီးကရက္ေသာက္သူမ်ားသည္ အဆုတ္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ကင္ ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ႏွလံုးေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

အီးစီးကရက္တြင္ သံုးထားေသာ အနံ႔၊ အရသာမ်ားေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ ေသြးျဖဴဥမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည္။

အနံ႔၊ အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားပါက ပို၍အႏၲရာယ္မ်ား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အီးစီး ကရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသးဘဲ သၾကား လံုး၊ ကိတ္မုန္႔၊ သစ္ႀကံပိုးေခါက္ စေသာ အနံ႔၊ အရသာမ်ား ပါဝင္မႈ ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးမႈ ပိုမ်ားလာသည္။

အီးစီးကရက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အနံ႔၊ အရသာဓာတုပစၥည္း မ်ား ႐ွဴသြင္းမိျခင္း အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒ မ်ား လိုအပ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: Daily Mail