အိုင္စီတီစီးတီးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းအစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဟုဆို

အိုင္စီတီစီးတီးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါစီမံကိန္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ နက သေဘာတူခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဝန္ႀကီးဌာနက တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ကို စာပို႔ထားတယ္။ ေျခာက္ လေလာက္ေတာ့ ၾကာၿပီ။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရတာနဲ႔ စလုပ္မွာပါ’’ ဟု ဦး ခြန္ဦးက ေျပာသည္။ သမၼတဦး သိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ အိုင္စီ တီစီးတီး ေဆာက္လုပ္ရန္ သန္ လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္ပင္ကြင္းေက်းရြာ ၌ လယ္ေျမဧက ၃၇၀ ေနရာခ် ထားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအ သင္းခ်ဳပ္သည္ အိုင္စီတီစီးတီးစီမံ ကိန္းအတြက္ က်ပ္သိန္းသံုး ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ အသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေျမ ေနရာဝယ္ယူခဲ့သည္။

စီမံကိန္းအရ ေျမဧက ၁၀၀ ကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ တြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဧက ၂၆၀ ကို ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီ စဥ္ခဲ့သည္။

‘‘အေႏွးနဲ႔အျမန္ေတာ့ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လုပ္ ငန္းအတြက္ စီမံကိန္းေတြလည္းရွိ ၿပီးသားပါ။ ဒါက တိုင္းျပည္ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္လည္း ျဖစ္ေန တယ္’’ ဟု ဦးခြန္ဦးက ေျပာသည္။

အိုင္စီတီ စီးတီးစီမံကိန္း သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့သည့္ ရတနာပံုဆုိက္ဘာစီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအ ႀကီးမားဆံုး ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္ သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းနည္းပ ညာကုမၸဏီမ်ားကို တစုတေဝး တည္း ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္မည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္က ေၾကညာထားသည္။