ပဲခူးတိုင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ထုတ္ျပန္မည္

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေနရ သည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ကို ဆန္း စစ္ၿပီး ယခုလအတြင္း စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အရာရွိ ဦးေအးခ်မ္းေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ေရတာရွည္၊ ေတာင္ငူ၊ အုတ္ဖို၊ ဇီးကုန္း၊ မိုးညိဳ၊ မင္းလွ၊ လက္ပံတန္း၊ ေရႊက်င္ႏွင့္ ကဝၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ မွစ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရး ရာမ်ား ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စပါး စက္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ ညမ္းျခင္း၊ အမိႈက္စနစ္တက် မပစ္ျခင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရႀကီး ျခင္း၊ ထင္းမီးေသြးႏွင့္ အုတ္မ်ား အလြန္အကြၽံ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ သစ္ေတာႏွင့္ စားက်က္ ေျမ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ကမ္းပါး ၿပိဳေရႀကီးျခင္း၊ ေျမသဲေက်ာက္ စုပ္ယူျခင္း၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္၊ ေရသယံ ဇာတပ်က္စီးျခင္း၊ ဝက္ေမြးျမဴျခင္း ေၾကာင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား အနံ႔ ဆိုးမ်ားထြက္ျခင္း ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္း စစ္တမ္းအရသိရသည္။

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စပါးစက္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ အမႈန္ အမႊားမ်ား ေလထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျခင္း၊ အမိႈက္ပစ္ရာ ေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၍ ကားလမ္းေဘးမ်ားတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕အတြင္း ေမြးျမဴေရး လုပ္ေသာေၾကာင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ေနျခင္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား မၾကာခဏ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေရတာရွည္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ေရတာရွည္ၿမိဳ႕မွာ  သီးျခား စက္မႈဇုန္မရွိေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာပဲ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တယ္။ ေမြးျမဴေရးေတြလည္း လုပ္တယ္။ အမိႈက္ကလည္း ေနရာမရွိေတာ့ လမ္းေဘးမွာပစ္ တယ္။ တိုင္တဲ့သူေတြလည္း တိုင္ ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေျဖရွင္း ေနပါတယ္’’ ဟု ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စပါးစက္ငယ္ မ်ားမွ အမႈန္အမႊားမ်ား ေလထု အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈနည္းေစရန္ အကာ အရံ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအနံ႔မ်ားသက္သာေစရန္ႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈနည္းေစရန္ ထံုးျဖဴးျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာလည္း သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအသင္းသည္ ၂၀၁၃ က စ၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃၀ ရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ျပႆနာမ်ား ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးခုမွ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ သုေတ သန စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္း ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္၊ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္၊ ႏိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုက္ စသည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းထက္ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။