အေမႊးတိုင္မွထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ထက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္

ဟိႏၵဴဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ အေမႊးတိုင္ မွထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ထက္ အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

အေမႊးတိုင္မွထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ သည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။

အေမႊးတိုင္မွထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားတြင္ အဆိပ္ရွိေသာ အေငြ႕သံုးမ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ဆဲလ္မ်ားကို မ်ိဳးေျပာင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ယင္း ေလ့လာမႈအရသိရသည္။


အေမႊးတိုင္မွထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားကို ႐ွဴမိပါက ယင္း အေငြ႕မ်ား အဆုတ္ထဲတြင္ ေလွာင္ပိတ္မိကာ ေရာင္ရမ္းေစသည္။

ယင္းအခိုးအေငြ႕မ်ားတြင္ ျဒပ္ ၆၄ မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

အေမႊးနံ႔မ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက အတည္ျပဳေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံရွွိ အေမႊးတိုင္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ျငင္းဆိုထားသည္။

အေမႊးတိုင္ကို အလံုပိတ္အခန္း (သို႔မဟုတ္) ေလဝင္ေလထြက္နည္းေသာ အခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက အမႈန္အမႊားမ်ား အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုဆိုးရြားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေဆးရြက္ ႀကီးကုမၸဏီမ်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး ၎တို႔၏ ေဆးလိပ္ လုပ္ငန္းသည္ အေမႊးတိုင္မ်ားေလာက္ အႏၲရာယ္မရွိေၾကာင္း ေျပာ ဆိုလုိသည့္ သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအေမႊးတိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႕အစည္းက ေျပာၾကားသည္။

အေမႊးတိုင္ကို ဘာသာေရးအတြက္ အဓိကအသံုးျပဳၿပီး ေဆး လိပ္ကဲ့သို႔ ႐ွဴ႐ိႈက္ရန္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အေမႊးတိုင္အေငြ႕မ်ားကို ႐ွဴ႐ိႈက္မိမႈမ်ားျပားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ထိိပ္တန္းအေမႊးတိုင္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအရ အေမႊးတိုင္သံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

—Ref: MNT