တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္နီးခ်ိန္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးတက္ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့၍ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္သမားမ်ားအခက္ေတြ႕

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္နီးလာသျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။


မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယြမ္ေငြႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္၌ တစ္ယြမ္ ၂၀၈ က်ပ္ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိလာသည္။ မူဆယ္နယ္စပ္၌ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီကစတင္၍ တ႐ုတ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္လာၿပီး လက္ရွိတြင္ တစ္ယြမ္လွ်င္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္ တက္လာသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ သန္း (ယြမ္ ၆၉ သန္းေက်ာ္)ကုန္သြယ္္ေနေသာ မူဆယ္ေရႊလီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ယြမ္ေငြျဖင့္သာ အမ်ားစုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ဆန္၊ ေျပာင္းဖူးေစ့၊ သၾကား အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္အမ်ားစုကို တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ယြမ္ေငြကို အေျခခံၿပီး ၀ယ္ယူသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးအေျပာင္း အလဲသည္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရး ႀကီးေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္ သည္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္မႈသည္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အ ခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလနီးခ်ိန္ ကုန္ သြယ္ေရးေလ်ာ့က်ေနသျဖင့္ အ က်ဳိးအျမတ္မရွိေၾကာင္း ၎တို႔ က ေျပာသည္။

မူဆယ္တြင္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚလာတန္ဖိုးက်  ဆင္းၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္၁,၃၆၀ မွ ၁,၃၂၈ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္း ခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္ရေငြတန္ဖိုးသည္ တစ္လအတြင္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက် ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ႈံးကို စတင္ႀကံဳေတြ႕လာေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔ရာတြင္ အနည္းဆံုး တစ္လေက်ာ္အခ်ိန္ယူၿပီးမွ ေရာင္းခ်ထားသည့္ေငြကို တင္ပို႔သူကရရွိသည္။ ေငြလဲႏႈန္းတစ္လအတြင္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းက ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ထား သူမ်ား ေငြျပန္လည္၀င္လာခ်ိန္ ၌ အ႐ႈံးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။