ျပည္သူပါဝင္သည့္ သယံဇာတ ကာကြယ္ကင္းလွည့္စနစ္ျဖင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားကာကြယ္ႏုိင္ဟုဆို

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေနျခင္းကို ျပည္သူလူထုပါဝင္ေသာ သယံဇာတ ကာကြယ္ကင္းလွည့္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအသင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

သစ္ခိုးထုတ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ ေပၚေနသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇အထိ လူထုဗဟိုျပဳေလ့လာဆန္း စစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

သစ္ခိုးထုတ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ ပြားေသာေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ထားၿပီး ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းသည္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ခံလူငယ္မ်ား စုစည္းကာ စုေပါင္းကာကြယ္ သည့္ စနစ္တစ္ခုကို ၂၀၁၅ ၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအသင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုအနက္ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္ရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဌာန ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ အထိ ၂ ႏွစ္အတြင္း သစ္ ၉၄ ဒသမ ၉၆၄ တန္၊ ကြၽန္း ၂၀၁ လံုး၊ အင္သစ္လံုး ၉၇ လံုး၊ တမလန္း ၈၁ လံုး၊ တမလန္းဓားေရႊတံုး ၂၁ လံုး၊ အင္သစ္လံုး ၆၂ လံုး ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ပင္လည္ဘူးေဒသတြင္ သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားအျပင္ မူးယစ္ေဆး ဝါးမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပူး ေပါင္းကာ ကြယ္ကင္းလွည့္ကာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိကာ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား မိမိေဒသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ေျပာၾကားသည္။

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတကာကြယ္ကင္းလွည့္ ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကင္းလွည့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသျဖင့္ အထက္ပါအမည္ျဖင့္ ပင္ စာမ်က္ႏွာ ၄၈ မ်က္ႏွာပါ လက္ဆြဲစာအုပ္ကို စိမ္းလန္းအမိ ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ယခုႏွစ္တြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔ေဝ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာ အုပ္ကို လူထုနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုယ့္ ေရ ကိုယ့္ေျမ ထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားမဝင္ သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  အျမစ္မျပတ္ႏိုင္သည့္ လာဘ္စား မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

More in News Section