ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါရွိသူမ်ား ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမူမမွန္ျခင္းတို႔ ႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္ေျချမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္ ပထမဆံုးငါးႏွစ္အတြင္း ႏွလံုးက်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအႏၲရာယ္သည္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ဆက္ရွိေန ႏိုင္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အာဟုစ္တကၠသိုလ္ေဆး႐ံုမွ သုေတသန အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာကက္စ္ပါကေျပာသည္။


ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္ပါ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ သည့္ အဓိကအႏၲရာယ္တစ္ခုဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ကေျပာသည္။

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ားအား ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ အတြင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္ေစသည့္ ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုေတသီမ်ားက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယင္းေရာဂါမရွိသူမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း စေသာ အျခားအႏၲရာယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္မွာပင္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား အားေကာင္းေသာ ဆက္စပ္မႈတစ္ရပ္ ေတြ႕ရသည္ဟု သုေတသီမ်ား ကေျပာသည္။

ေလျဖတ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုသည့္ ေခါင္း တစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါသည္မ်ားသည္ ေသြးေပါင္ေလွ်ာ့ခ်သင့္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္ကာ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူမ်ားအတြက္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး (သို႔မဟုတ္) ေသြးက်ဲေဆးမ်ား အသံုးျပဳမႈကို မ ေထာက္ခံဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ မႀကံဳေတြ႕ေစရန္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ အျမန္ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: UPI