ပုဏၰားကြၽန္း စက္မႈဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အျခားေဒသမ်ားထက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ရမည္ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးေျပာ

 ဧက ၂,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰား ကြၽန္း စက္မႈဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ဥပေဒအရ အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ အျခားေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေသာေဒသတြင္ ပါဝင္၍ ပုဏၰားကြၽန္း စက္မႈဇုန္၌ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာ ခြင့္ အျခားေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုရရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေနေသာ ပုဏၰားကြၽန္း စက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန မ်ားအေပၚ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး၌ စက္မႈ၀န္ႀကီးက လာေရာက္ေျဖၾကားသည္။

ေျမဧရိယာ ၁,၉၆၃ ဧက ေက်ာ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထား သည့္ ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္ေဖာ္ ထုတ္ရန္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ Myanmar Kyauk Phyu SpecialEconomic Zone Holding Publicကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေလးလ တစ္ ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးေသာ္လည္း စတုတၳအႀကိမ္ MoU ေရးထိုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့၍ ၂၀၁၇ ဧၿပီ၌ စာခ်ဳပ္ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ရပ္ ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပ သည္။

       စက္မႈဇုန္ အေနအထားသည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ ေငြပမာဏမ်ားျပား ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အားနည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အရ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရႏိုင္မွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ စက္မႈဇုန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေန ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္္လက္ထက္တြင္ ယင္းစက္မႈဇုန္ကို ဆက္လက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ရာ၌ စက္မႈဇုန္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အင္ဂ်င္နီယာ ေျမတုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ Conceptual Plan (စိတ္ ကူး႐ုပ္ပံု အစီအစဥ္) ေရးဆြဲျခင္း ကို စက္မႈဇုန္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ေသာ အင္ဂ်င္နီယာကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္၏ Conceptual Plan ဧရိယာတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္႐ံုမ်ား၊ အထည္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပုစြန္၊ သား ငါးထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုမ်ား၊ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း စက္႐ံုမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ယခင္က ယင္းစက္မႈဇုန္တြင္ အစၥ ေရးႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေအးခဲသိုေလွာင္႐ံု၊ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစာ စပ္လုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္မ်ားတြင္ အ သံုးျပဳမည့္ ေလာင္စာႏွင့္ စက္သံုး ဆီ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျမဧက ၅၀ ငွားရမ္းရာ ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။