ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆု အခြင့္အေရး

ထိုင္းႏုိင္ငံ မဟီေဒါတကၠသိုလ္က ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Internet )

ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆု

ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ နီေပါ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ကေမၻာ ဒီးယားႏုိင္ငံတို႔မွ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟီ ေဒါတကၠသုိလ္တြင္မဟာဘြဲ႕၊ ပါ ရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ လုိသူမ်ားအတြက္ မဟီေဒါတကၠ သုိလ္က ေပးအပ္သည့္ပညာသင္ ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ မဟီေဒါ တကၠသုိလ္က ေပးအပ္ေနသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားစြာအနက္ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘြဲ႕ လြန္ပညာေရးအတြက္ သီးသန္႔ ေပးအပ္သည့္ 2018 Mahidol Postgraduate Scholarships ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္တြင္ သူနာျပဳသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊ ကူးစက္ေရာဂါကုသျခင္းဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ပါရ ဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အ လက္သိပၸံပါရဂူဘြဲ႕၊ေဆး၀ါးပညာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊အဏုဇီ၀ေဗဒ ပါရဂူဘြဲ႕၊ အ႐ုိးေရာဂါ ေဆးပညာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊ ဇီ၀နည္း ပညာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊ သခ်ၤာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ အသုံးခ်သခ်ၤာမဟာ ဘြဲ႕၊ မႈခင္းေဆးပညာမဟာဘြဲ႕၊ ဇီ ၀ေဆးပညာဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာအင္ဂ်င္နီယာ ပါ ရဂူဘြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူ ဘြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈသိပၸံ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕၊ တိရစၧာန္ ေဆးကုသမႈပညာ ပါရဂူဘြဲ႕၊ တိရစၧာန္ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ဇီ၀ ေဆးပညာမဟာဘြဲ႕၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးပါရဂူဘြဲ႕၊ စုိက္ပ်ိဳး သိပၸံမဟာဘြဲ႕၊ အထူးလုိအပ္ခ်က္ ရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ပညာ သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕၊ အားကစားသိပၸံ ပါရဂူဘြဲ႕သင္ တန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

၂၀၁၈ တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာ သင္ဆုအေရအတြက္ ၅၀၀ ေပး အပ္မည္ဟု မဟီေဒါတကၠသုိလ္က ေၾကညာထားသည္။ 2018 Mahidol Postgraduate Scholarships တြင္ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ပညာသင္ဆုႏွစ္ခုစလုံး အတြက္ ပညာသင္ဆုအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုခြဲထားသည္။ ပညာသင္ စရိတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိုင္းသာ ေပး အပ္သည့္ပညာသင္ဆု (Partial Scholarship)ႏွင့္ ပညာသင္စရိတ္ အျပည့္ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏုိင္သည့္ ပညာသင္ဆု(Full Scholarship)အမ်ိဳးအစားတုိ႔ျဖစ္သည္။

မဟာဘြဲ႕အတြက္ ၂ ႏွစ္တာ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပ့ံေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ သုံးႏွစ္ ပညာသင္ဆုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ မဟာ ဘြဲ႕ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား မည့္သူမ်ားသည္ ပထမဘြဲ႕တစ္ခု ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အနိမ့္ ဆုံးမဟာဘြဲ႕ရရွိထားရမည္ျဖစ္ သည္။

အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး အတြက္ TOEFL, IELTS ရမွတ္ မ်ားတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ကာ လူ ေတြ႕ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ရာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားၿပီး http: //www.grad.mahidol.ac.th/ ActiveRecruitment2018/ မွ တစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ http://www.grad. mahidol.ac.th/en/scholarship s/တြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။

ဩစေၾတးလ်အစုိးရ ပညာသင္ဆု

ဩစေၾတးလ်အစိုးရက ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အ ေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပုိးေပး သည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္သည့္ Australia Awards Scholarship ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေန ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းကုိ ဩစ ေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိတကၠသုိလ္မ်ား တြင္ ပညာသင္ဆုအျပည့္အ၀ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ အတြက္ Australia Awards Scholarship ကုိ စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာဩစေၾတးလ်သံ႐ုံးက ေၾကညာထားသည္။

ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ၊ ရာသီဥတုေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္မည္သည့္ဘာသာ ရပ္အတြက္မဆုိ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အ လုပ္အကုိင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ကုိ အဓိကထားေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အလားအ လာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအေနျဖင့္ ဩ စေၾတးလ်သုိ႔ အသြားအျပန္ခရီး စရိတ္၊ ေက်ာင္းလခ၊ ေနထုိင္စား ေသာက္စရိတ္၊ က်န္းမာေရးစ ရိတ္၊ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စ ရိတ္မ်ား ပံ့ပုိးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား သူသည္ အဂၤလိပ္စာအရည္အ ေသြးအတြက္ TOEFL, IELTS ရ မွတ္မ်ားတင္ျပရန္မလုိေပ။ သုိ႔ ေသာ္ ဩစေၾတးလ်တကၠသုိလ္ မ်ား၀င္ခြင့္အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားကြၽမ္းက်င္မႈေကာင္း စြာလုိအပ္သည္။ ပညာသင္ဆု အတြက္ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေျဖ ဆုိရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 4 Skills စစ္ေဆးသည့္စာေမးပြဲပါ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးစဥ္ အဂၤလိပ္စာအရည္အ ေသြး ထပ္မံလုိအပ္ပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ေလ့က်င့္မႈသင္ တန္းသုိ႔ တစ္ႏွစ္ခန္႔တက္ေရာက္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသင္တန္းၿပီးမွသာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူရမည္ျဖစ္ သည္။ သင္တန္းေၾကးကုိ ဩစ ေၾတးလ်အစုိးရက ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေန ထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရ မည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရ။ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ မည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွလြဲ၍ အ ျခားဘာသာရပ္မ်ားေလွ်ာက္ထား ခြင့္မရွိ။ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား သည္ Australia Awards Scho-larship ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိေပ။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ https://oasis.df at.gov.au/ မွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအနက္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရ သူမ်ားကုိ ဩဂုတ္တြင္ ေၾကညာ မည္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ ဆုရရွိသူစာရင္းကုိ ေအာက္တိုဘာ တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကုိ http://my anmar.embassy.gov.au/တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။


ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုရ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − Internet)

ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ Chevening ပညာသင္ဆု

ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး ခုိင္မာသည့္ပညာေရးေနာက္ခံရွိ သူမ်ားကုိ ၿဗိတိန္အစုိးရကေပးအပ္ သည့္ရွီးဗနင္း (Chevening)ပညာ သင္ဆု ၂၀၁၉-၂၀ ျဖစ္သည္။

မဟာဘြဲ႕သင္တန္းပညာ သင္ဆုအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ဂ်ာ နယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မီဒီယာ၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ပညာ ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးစသည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ေလွ်ာက္သူ မ်ားကုိ ဦးစားေပးစဥ္းစားသည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံး အဂၤ လိပ္ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈ IELTS ၆ ဒသမ ၅ ရရွိရမည္ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လုိသည္။

Chevening ပညာသင္ဆု သည္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းတက္ ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအ တြက္ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ ခ်က္မရွိေပ။

ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ မ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္တကၠသုိလ္ တစ္ခုတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီးေလွ်ာက္ ထားလုိသူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ တစ္ခုတည္းတြင္မတူညီေသာ ဘာသာရပ္ သုံးခုကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာ ရပ္တစ္ခုတည္းကုိ မတူညီေသာ တကၠသုိလ္သုံးခုတြင္ လည္း ေကာင္း ေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္ သည္။

ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ေက်ာင္း လခ၊ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္မ်ားကုိ ၿဗိတိန္အစုိးရက ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုကုိ http:// w ww.chevening.org/တြင္ လာ မည့္ဩဂုတ္က စတင္ေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

University of Cambridge တြင္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဘီလ္ဂိတ္ပညာသင္ဆု

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း ၀င္ဘီလ္ဂိတ္ကေပးအပ္သည့္ The Bill Gates Cambridge Sc-holarship 2018 ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ ငံ University of Cambridgeတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ တကာမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး University of Cambridge တြင္ သင္ၾကားေနသည့္မည္သည့္ ဘာသာရပ္မဆုိ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူ ဘြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ ခြင့္ရွိသည္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၀င္ခြင့္ရရွိၿပီးမွ သာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးတြင္ ထူးခြၽန္သူ၊ အနာဂတ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ အ လုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အလားအလာရွိ သူ၊ အျခားသူမ်ား၏ ဘ၀တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ရန္ လုိလားၿပီးလုပ္ကုိင္ ေပးလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵေကာင္းရွိ သူ၊ University of Cambridge တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိၿပီးသူျဖစ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

University of Cambridge တြင္ တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းလ ခတစ္ႏွစ္လွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔၊ ဇာတိႏုိင္ငံမွ Uni-versity of Cambridge သုိ႔အ သြား၊ အျပန္ခရီးစရိတ္၊ ဗီဇာေၾကး ေငြမ်ားကုိ ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ပံ့ ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ http:// punchnewsngr.com/the-bill-gates-cambridge-scholarshi p-2018-at-university-of-cambridge-apply-now/ သို႔ မတ္လ ၁ ရက္မတိုင္မီ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။