ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ေကာက္ခံသည့္ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပုိ႔မည္ဟုဆုိ

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ၀င္ေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံ ကာ ျပန္လည္အသုံးျပဳသင့္သည့္ က႑မ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားစုေပါင္း၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပုိ႔မည္ဟု နည္းပညာဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း MIDO မွ မထုိက္ထုိက္ေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေ၀းလံေခါင္ ဖ်ားသည့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားထံ မွ ၀င္ေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ဟု ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေၾက ညာသည္။


‘‘ေငြေၾကး သုံးတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳ သင့္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိ အႀကံျပဳ ခ်က္ေပးပုိ႔မွာပါ။ ဥပမာ မသန္ စြမ္းေတြအက္ပလီေကးရွင္းေတြ ဖန္တီးတာမ်ိဳးေတြအပါအ၀င္ ေပါ့’’ ဟု မထုိက္ထုိက္ေအာင္က ေျပာသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္မတိုုင္မီ အစုိးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားက ေကာက္ခံထားသည့္ ေငြေၾကးရန္ ပုံေငြကုိ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမွန္ တကယ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ လုိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အႀကံျပဳခ်က္ကုိ နည္းပညာ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ မသန္စြမ္း အဖြဲ႕အစည္း၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအျပင္ စိတ္ပါ၀င္စား သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအ သီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳစုမည္ဟု မထိုက္ထုိက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ရန္ပုံေငြ အသုံးျပဳရာတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ႏွင့္ အသုံးခ်သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ ခ်ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လူနည္းစု မ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူး အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒ သဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Intelcom ၏အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ အေျချပဳေရးဆြဲ၍ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမူၾကမ္း တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ေရးငါးႏွစ္တာအစီအစဥ္ မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ကန္ေဒၚ လာသန္း ၁၂၀ ခန္႔ေကာက္ခံရရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး ၂၈ ခုေပၚတြင္ လုိအပ္ ခ်က္ရွိေသာဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္ကုိ ရန္ပုံေငြျဖင့္အဓိကအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဟု စီမံကိန္းမူၾကမ္း၌ေဖာ္ျပထား သည္။

စီမံကိန္းအရ ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ကနဦးအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၀ ေက်ာ္၌ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။