ျမန္မာသုိ႔ ဥေရာပခရီးသြားအ၀င္နည္းေသာ္လည္း အာရွက ခရီးသြားမ်ားလာဟုဆုိ

ဥေရာပခရီးသြားဧည့္သည္ အ၀င္နည္းေသာ္လည္း အာဆီယံ အပါအ၀င္တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကုိရီး ယားႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ ေရာက္ႏႈန္းျမင့္လာေၾကာင္း ဟုိ တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္ စုိးက ေျပာသည္။


၂၀၁၇ ဩဂုတ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ ခရီးသြားက႑ အေပၚသက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ခရီးစဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္လည္း ပုံမွန္၀င္ေရာက္ေနသည့္ ဥေရာပခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ အာရွမွခရီးသြားအ၀င္တိုးလာေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။

‘‘၀င္လာတဲ့အေရအတြက္က မေျပာင္းလဲဘူး။ ေစ်းကြက္က ေျပာင္းသြားၿပီ’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အနာ ဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ သင့္ေၾကာင္း Nature Dream ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒၚစံပယ္ ေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အာရွဘက္ကအရမ္းႀကီး တုိးၿပီး ဥေရာပဘက္ကအရမ္းႀကီး က်မသြားဘူးဆုိတာ ကိန္းဂဏန္း ေတြကုိ ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ အာရွဘက္ကပုိမ်ားေနတယ္ဆုိ တာကေတာ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းကပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈ ၂၀၁၆ တြင္ ၂ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၁၅ က ထက္ ၃၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ၂၀၁၇ တြင္ ၃ ဒသမ ၄၄ သန္း၀င္ေရာက္သျဖင့္ ၁၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္ျပန္လည္တိုးတက္လာ ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထား သည္။