မႏၲေလးတိုင္း၌ e Government ေဖာ္ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တုိင္းကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ကူညီမည္ဟုဆုိ

မႏၲေလးတုိင္းရွိ အစုိးရဌာနမ်ားe Government လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳေရး ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါက အခ မဲ့ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းကြန္ပ်ဴတာ ပညာ ရွင္အသင္းဥကၠ႒ ဦးဥကၠာေက်ာ္ က ေျပာသည္။

အစုိးရဌာနမ်ားကုိ သင္တန္း မ်ားပုိ႔ခ်ရာတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း၊လက္ပ္ ေတာ့ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိအသုံး ျပဳကာ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ သင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ယူလို သည့္ အစုိးရဌာနမ်ားသည္အသင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘မုိဘုိင္းဖုန္းနဲ႔လက္ပ္ေတာ့ ေတြသုံးၿပီး ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြကို ထိ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ အင္တာနက္ကုိေကာ ႐ုံးလုပ္ငန္း ေတြအတြက္ ဘယ္လုိအသုံးခ်မလဲ စတဲ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတတ္ ကြၽမ္းမႈေတြကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသြားဖုိ႔ သင္တန္းကုိ ပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာက လႊတ္ေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္း ပညာတတ္ကြၽမ္းမႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၀န္ထမ္း မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီကအလား တူ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။