ျမန္မာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခန္းက႑အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို တယ္လီေနာအႀကံျပဳ

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္အခန္းက႑ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၉ ခ်က္ကို တယ္လီေနာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္၌ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးခုပါရွိသည္။


ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၃ အတြင္း ႏွစ္စဥ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ က႑ခုနစ္ခုကို တယ္လီေနာက အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္သည္။

အေျခခံမူေဘာင္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအပိုင္းတြင္ အေၾကာင္း အရာ ကိုးခုကို ၂၀၁၈ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း တယ္လီေနာက အဆိုျပဳသည္။

ဆိုက္ဘာႏွင့္ အီလက္ထ ရြန္နစ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို အ တည္ျပဳရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ ဆက္ သြယ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စည္းရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္၊ ေက်းလက္ေဒသမိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ ရက္အတြက္ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ေပးရန္၊ ဖိုက္ဘာကြန္ရက္အတြက္ လမ္း နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရန္၊ လယ္ ယာေျမႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေပၚ တြင္ တာ၀ါစိုက္ထူခြင့္ေပးရန္တို႔ ကို ၂၀၁၈ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု တယ္လီေနာက ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၂၃ အထိ ႏွစ္အလိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ က႑ ခုနစ္ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ ၄၆ ခုပါရွိသည္။

က႑အလိုက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသခံလက္မွတ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ထုတ္ေပးရန္၊ ပုဂၢလိကဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈကို စမတ္ဖုန္းေပၚမွ အသံုးျပဳရန္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈကို e- Government Portal တြင္ စာရင္းျပဳစုရန္စသည္တို႔ကို ၂၀၁၈ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္အႀကံျပဳသည္။

တယ္လီေနာ၏ အႀကံျပဳ ခ်က္အစီရင္ခံစာသည္ တိက်ခိုင္ မာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီ ေနာ စီအီးအိုအဲရစ္တဲလ္မန္းက ေျပာသည္။