ေရႊတိဂုံေစတီေစာင္းတန္းရွိ ေစ်းသည္မ်ားကုိ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္အသိပညာေပး

 ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အ စိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊတိဂုံေစတီေစာင္း တန္းရွိ ေစ်းသည္မ်ားကို WWF (ျမန္မာ)ႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ခ႐ုိင္ အလုံၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦး စီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းအသိပညာေပး မႈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ပထဆုံး အႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


အဆုိပါေဆြးေႏြးအသိပညာေပးပဲြတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ တရားမ၀င္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ားရွိပါက အေရးယူ ၍ရေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္မ်ဳိးစိတ္၊ သာမန္ကာကြယ္ ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္၊ ရာသီအလုိက္ ကာကြယ္ထား သည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ဳိးစိတ္ တုိ႔ကို ရွင္းလင္းကာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀ေပးၿပီး ေရႊတိဂုံေစတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္ ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ သည္။

‘‘ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီးကို ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကင္းမဲ့ ဇုန္ျဖစ္ဖို႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေနပါ ၿပီ’’ဟု အလုံသစ္ေတာဦးစီးဌာန  ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚခင္သီတာထြန္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ ေတာဦးစီးဌာနသည္ တရားမ၀င္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အစိတ္အပိုင္း မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္မွစတင္ အသိ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

WWF (ျမန္မာ) ၂၀၁၇ စစ္ တမ္းအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ဆင္ စြယ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အသုံးအ ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္သည့္ ဆုိင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေရႊတိဂုံ ေစတီတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

More in News Section