ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သတင္းတိုမ်ား

အညတရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ ‘အညတရၾကယ္စင္တို႔နဲ႔ လင္းလက္ေနတဲ့ေကာင္း ကင္’ အမည္ရွိစာအုပ္ကို အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ တစ္တိုက္လွ်င္ သံုးအုပ္ႏႈန္း လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕ (FPPS) ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာ သည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ ေသာ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းခုနစ္ဦးအေၾကာင္းပါဝင္ၿပီး ဒုတိယတြဲ ဆက္ လက္ထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ေနသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားအေနျဖင့္ စာအုပ္အလွဴခံလိုပါက ဖုန္း ၀၉- ၂၅၀၅၀၃၆၈၇၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ fppsmyanmar@gmail.com ႐ံုးလိပ္စာ တိုက္အမွတ္ ၉၊ အခန္း ၁၀၁၊ ၁၅၄ လမ္း၊ တာေမြႀကီး (က + ဂ)ရပ္ကြက္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း FPPS က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အမ်ိဳးသားလူဦးေရမူဝါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူဦးေရဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာစံေရႊဝင္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားအင္အား၊ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို စဥ္းစားၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလူဦးေရမူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။