ေကာင္စစ္ေရးရာ ကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသုံးခုသုိ႔ လာေရာက္မည္

ေကာင္စစ္ေရးရာကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာကာလ္ရစ္ခ်္

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုေကာင္စစ္ေရးရာလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာလ္ရစ္ခ်္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ မွ ၁၃ ရက္အထိ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒက်င့္စဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ေကာင္စစ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ကုိ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေကာင္စစ္၀န္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီး လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ကန္လက္ ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္ မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ေန႔ ရက္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပမထားေပ။

လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမစၥတာကာလ္ရစ္ခ်္သည္ ဖႏြမ္းပင္၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ၎တို႔၏အေမရိကန္သံ႐ုံးမ်ားတြင္ ေကာင္စစ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ျပန္ လည္သုံးသပ္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ ေကာင္စစ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံ တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ကတိျပဳထားသည္။