အေျပာမ်ား၊ အျပမ်ားရပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္

ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၆ရက္ကေနျပည္ေတာ္ MICC-II တြင္ အာဆီယံ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဗဟိုဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး (Inceptionand Implementation Meeting on AIGE) ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိ အစည္းအေဝးသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ သည္။ ယင္းသဝဏ္လႊာထဲတြင္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ သ ဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ မွီခို ေနရသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရ ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုၿပံဳတည္ရွိေနသျဖင့္ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ ပိုမိုေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရ ေၾကာင္း၊ အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဗဟိုဌာနသည္ ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး၊ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးသည့္ နည္း ပညာမ်ားေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေရး၊ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္ အစိမ္း ေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး စသည့္ အေလ့အက်င့္ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးမည့္ဌာနအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ စီးပြား ေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စိန္ေခၚ မႈအသစ္မ်ား ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္း သစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္မူဝါဒေကာင္း မ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏သဝဏ္လႊာတြင္ ကမၻာ ႀကီးရွိ ေဂဟစနစ္မ်ား က်န္းမာ ရွင္သန္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးစဥ္ ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့နည္း ျခင္း၊ ပေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ ေပါင္းစံုေသာ အစိမ္းေရာင္စီးပြား ေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသ မားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏သဝဏ္လႊာ ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာႀကိဳဆို မိပါသည္။ အဆိုပါ အာဆီယံ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဗဟိုဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြလည္း တက္ ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိသို႔ အမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနမွာ လူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝရန္ႏွင့္ အသက္ရွည္ေနထုိင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေကာင္း မြန္စြာ လည္ပတ္ေနသည့္ ေဂဟ စနစ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေန ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ေဂဟ စနစ္ရွိမွသာ အစားအစာဖူလံု ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္လံု ေလာက္မႈရရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဂဟစနစ္မွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ သဘာဝကို တန္ဖိုးထားတတ္ ေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ားအ တြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေန ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္မ်ားက်န္းမာရွင္သန္ ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဂဟ စနစ္မွ ရရွိလာသည့္အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ားႏွင့္ သဘာဝကို တန္ဖိုးထား တတ္ေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ အစိမ္း ေရာင္စီးပြားေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကို ေရႊလက္မွတ္တမ္းတင္မိ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီ ယံအစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဗဟိုဌာ နစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ေစလိုေပ။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရအ ဆက္ဆက္က သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ လာလွ်င္ လူျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္၊ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္မဟုတ္လား။ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစလိုသည္မွာ ေရႊလက္၏ စိတ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ျပည္ သူအမ်ားစု၏အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသည္ သဘာဝသယံဇာ တအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေနရဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ သ ဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲသံုးစြဲသြားရန္ အလြန္ကို အ ေရးႀကီးလွသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ လူဦးေရတိုးပြား လာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေလ်ာ့ နည္းလာျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုး႐ႈံးလာျခင္း၊ မိုးေခါင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည့္ ဆိုးရြား ျပင္းထန္လွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းသန္႔ရွင္းစိမ္း လန္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ စုေပါင္းအင္အားႏွင့္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို အာဆီ ယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အ ေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မွသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လက္ဝယ္ပိုင္ ဆိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ကတိက ဝတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္အ ျဖစ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္မည့္ သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္း သည့္ အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာရန္ လည္း ရည္မွန္းထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အာဆီယံေဒ သ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္သန္႔ ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ရန္ဆိုလွ်င္ အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဗဟိုဌာနသည္ အာဆီ ယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ာကို ဖလွယ္ ႏိုင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာ ဆီယံအစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး ဗဟို ဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးအုန္း ဝင္း၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာဆက္ေအာင္၊ ဒုတိယေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ဦးဝင္းျမင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးတင္ထြန္း၊ ကုလ သမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (United Nations Environment Programme-UNEP) ၏အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုတိယအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Erik Solheim၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သယံဇာတ ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ ႐ံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ အာ ဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖြင့္ပြဲ ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးကို ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္အထိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဆီ ယံအစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဗဟိုဌာ နစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးေရးသားသူတစ္ဦးအ ေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အစိမ္းေရာင္စီး ပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအ စဥ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ မဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ အ မ်ိဳးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံ ခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစိမ္း ေရာင္စီးပြားေရးမူဝါဒမူေဘာင္တို႔ ကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည္။ အစိမ္း ေရာင္စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ မူေဘာင္တြင္ အစိမ္းေရာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝမႈကို ကာကြယ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသအ ဆင့္ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္အျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအ တြက္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ႏွင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသ ေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ကတိ ကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ ေသာ သဝဏ္လႊာပါ အခ်က္မ်ား၊ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၏အဖြင့္ အမွာစကားပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ေရႊလက္ သိထားရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ အစိမ္း ေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အာဆီယံ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဗဟိုဌာန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္လည္း အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီ မႈမ်ား ထပ္မံရွိလာႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ အာဆီယံဆီသို႔သြားမည့္ လမ္း သည္ အလ်င္အျမန္ခရီးေပါက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတိုင္းက အလုပ္သေဘာအရ၊ တာဝန္ ဝတၱရားအရ အစည္းအေဝးလုပ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ အစိုးရကို ေျပာခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ က ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအ ေဝးမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား မပ်က္မကြက္တက္ သည္။ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး စရာရွိလွ်င္ ထုိးလိုက္သည္။ အဖြဲ႕ ဝင္စရာရွိလွ်င္ ဝင္လိုက္သည္။ ကတိျပဳစရာရွိလွ်င္ ကတိျပဳလိုက္ သည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသ လား၊ မက်င့္သံုးဘူးလားဆုိသည္ ကိုေတာ့ ေရႊလက္ မသိပါ။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ပ်က္စီး ေနသည္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပိုလာ သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ပိုမိုျပင္း ထန္ဆိုးရြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တားဆီး ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန ခ်ိန္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း တားဆီးပိတ္ပင္ၿပီး တိုင္း ျပည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာတြင္ ျပည္သူမ်ားကလည္း ကိုယ္တတ္ႏုိင္သည့္အပိုင္းမွ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ အထူးအေရးႀကီးဆံုးမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ စကားလံုးလွလွမ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ေျပာေနသည္မ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ထိ ထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ ရေပသည္။       ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)