ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးသေဘာထားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သံုးပါတီ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၌ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါင္းစည္းေရးနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးထားသည့္ ကခ်င္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ဳိးအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ပါတီေပါင္းစည္းေရး သေဘာထားမ်ား တင္ျပကာ ပါတီသစ္အမည္၊ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံမ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးျပဳ လုပ္မည္ဟု ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဆိုသည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သံုးခု သည္ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (KPCC) တြင္ ပါ၀င္ သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုက ေရစီပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္အမ်ဳိး သားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ႏွင့္ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ (LNUDP) တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ LNUDP မွလြဲ၍ က်န္ပါတီသံုးခုက ေပါင္းစည္းေရးသေဘာ တူညီခဲ့သည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္စီစဥ္ထား တာေပါ့ေနာ္။ ပါတီသံုးခုမူ၀ါဒ ေတြကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ အသစ္ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒါေတြကို ခ်ျပ ၿပီး လူထုသေဘာထားရယူတဲ့ ပံုစံ မ်ဳိးပါ’’ဟု KSDP ဥကၠ႒ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္သံုးပါတီေပါင္းစည္း ၿပီးေနာက္ ပါတီတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈ မ်ား လံုး၀မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါင္းစည္းေရးနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးထားသည့္ ကခ်င္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္း စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ကြဲကြာမႈမ်ားရွိသည္ကို သင္ခန္း စာယူ၍ ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္း စည္းမႈကို ထုိသို႔မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။