အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခပုိမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိ၍ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ယခုသီတင္းပတ္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္တြင္ ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၁၄၀,၀၀၀ ဦး ေသဆုံးေနၿပီး လူေသဆုံးမႈ ၂၀ တြင္ တစ္ခုမွာ ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္။

ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး အသက္အရြယ္ကုိလုိက္၍ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာၿပီး ေသြးတိုးႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါရွိျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေလ ျဖတ္ႏုိင္သည္။


ထုိ႔ျပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ ေဆးသုံးျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အစားအ ေသာက္မ်ားစားျခင္း၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္မႈပုံစံတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ေလျဖတ္ႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိ၍ေလျဖတ္ႏုိင္ သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ေသဆုံးႏုိင္ေျခ လည္း ျမင့္မားသည္။ အေမရိကန္တြင္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အမ်ိဳးသား ၅၅,၀၀၀ ဦး ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳး သမီး ၄၂၅,၀၀၀ ဦးအထိ ေလျဖတ္သည့္ဒဏ္ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအျပည့္အ၀ကုိ မသိရ ေသာ္လည္း ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံမွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလ ျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္(၁၀)ႏွစ္မတိုင္မီ ဓမၼတာလာျခင္း၊ အသက္(၄၅)ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသြးဆုံးျခင္း၊ ဖိုဟုိမုန္းေဆးမ်ား ေသာက္သုံးျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ဖူးျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေသြးတိုးျခင္း စေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေနထုိင္္စားေသာက္ သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳသည္။      

—Ref: MNT