ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရၫႊန္ၾကား

 ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိသည့္အ ျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သ ျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕က စစ္ေဆးေမး ျမန္းလာလွ်င္ ေျဖၾကားရန္မလို ေၾကာင္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကို ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ၫႊန္ၾကား ထားသည္။ ေျဖၾကားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပျခင္းျပဳလုပ္ပါက သက္ဆုိင္ ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာဝန္သာျဖစ္မည္ ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ဌာနဆုိင္ ရာမ်ားအား ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။


ယင္းၫႊန္ၾကားစာကို ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ားမွ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသ႔ို ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕  အ စည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဆို ၿပီး စာေရာက္လာတာပါ။ အဲဒီ ၫႊန္ၾကားစာထဲမွာေတာ့ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆို တာပဲ ပါပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဘာညာဆိုတာေတာ့ မပါပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ၈ ရက္ေန႔က ေရာက္လာတာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္လက္ မွတ္ထိုးေပးလိုက္တာ ပါ’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရး မွဴးကိုယ္ စားလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ပညာ ေရးမွဴး (စီမံကန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာရင္းအင္း) ဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦးက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ႐ံုးက ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးမ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားစာ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦး ျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသည့္အ ျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထား သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးကို ေလ့လာတင္ ျပႏုိင္ေစေရးအတြက္လိုအပ္သည့္ အခါ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕သည့္အခါ တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၂၊ နည္းဥပေဒခြဲ(က)(ခ)တုိ႔အရအပ္ႏွင္းထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ဖြဲ႕စည္းသည္ဟု ဖြဲ႕စည္းမိန္႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားသည့္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ျဖင့္ စစ္ေဆးေပးရန္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီအခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆုိထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သည္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ခုနစ္ဦး၊ ဥပေဒအႀကံေပးအ ဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ဦး ပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္က ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္း အေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ယာယီဆုိင္းငံ့ထား ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႐ံုးထိုင္၍စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္း သာစိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို ယမန္ေန႔ ညက ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းအဆက္အသြယ္မရရွိေပ။

More in News Section