အစိုးရသစ္လက္ထက္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈမွ အခြန္ရရွိမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမေရာင္း ဝယ္မႈမွ အခြန္ရရွိမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း အိမ္ၿခံ ေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။


အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈ အ ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္သည့္ ၿခံေျမမ်ားကို အခြန္ ေရွာင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ေလ်ာ့နည္း လာေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕ က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ရာမွ အခြန္ရရွိမႈ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လအတြင္း က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္သာ ရရွိ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံ ေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ရာ တြင္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျခင္း ေၾကာင့္ တရားဝင္ အခြန္မေဆာင္ ဘဲ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာ သည္ဟု ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း ဝယ္ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို အစုိးရက ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ တုိင္းအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း က တင္ျပသည္။

‘‘ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ် ေပးဖို႔ အခ်က္ေလးခ်က္တင္ျပခဲ့ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံ ေျမဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းဝင္ ဦးသန္းဦးကေျပာ ၾကားသည္။

စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕ ၁၆ သင္းႏွင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။