ေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကူညီမည္

ျမန္မာႏွင့္ဒိန္းမတ္တို႔အၾကား ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Ministry of Electricity and Energy,Myanmar)

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ သည့္ေဒသမ်ား ေျမပံုျပဳစုျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကပံ့ပိုးကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ကေျပာသည္။


ထို႔အတြက္ျမန္မာႏွင့္ ဒိန္း မတ္ႏိုင္ငံတို႕အၾကား ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ အတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ေလအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာစံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ပံ့ ပိုးျခင္းႏွင့္ ေလစြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ ဆုမ်ားပါ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက ကူညီ ေပးမည္ဟု ဦးဝင္းခိုင္ကဆိုသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ ကြၽန္းတြင္လည္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ေလအားျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။ထ႔ိုအျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္အပူစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုလည္း ဒိန္း မတ္ႏိုင္ငံက ကူညီရန္အစီအစဥ္ရွိ သည္ဟု ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကား သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လွ်ပ္စစ္ကို ေရအား၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔မွ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ္လည္း ေလအားျဖင့္လွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေပ။  

ေလစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီ Zeya & Associates ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ကုမၸဏီ Vastasတို႔ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသည္။၎တို႕သည္ ကန ဦးတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ ေလအား လွ်ပ္စစ္မွ တစ္ဆင့္ ၃၂ မဂၢါ၀ပ္ အထိထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္ျပန္သည္။ 

ဧရာဝတီတိုင္း ေခ်ာင္းသာ တြင္လည္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထုတ္လုပ္ မည့္ေလအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္ China Three Goreges  (CTG) ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစီမံကိန္း သည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ China Three Goreges ကုမၸဏီတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္သံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ ၿပီးႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အား ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ေလအားမွ ရယူသံုးစြဲ သည္။