ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံးလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံးလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မီးေလာင္ဂ်ိဳင့္ေက်းရြာကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သက္ေဆြ)

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕ မီးေလာင္ဂ်ိဳင့္ ေက်းရြာတြင္၁,၃၉၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ ရွိမည့္ LNG သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရည္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသုံးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ကန္ေဒၚ လာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည့္ Supreme Trading ကုမၸဏီ ဒါ႐ုိက္တာဦးထူးထူးေအာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္တြင္ ေျပာသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိုင္ ရန္ ၂၀၁၅ ကစတင္ကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ေနရာခုနစ္ခု ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံတြင္ အသုံး ျပဳမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွတင္သြင္း ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏိုင္ မည့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းတည္ ေဆာက္ႏုိင္မည့္ေနရာကုိရွာေဖြခဲ့ ရာ အဆုိပါေဒသသည္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာေနရာျဖစ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအ စုိးရ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌး က ယင္းစီမံကိန္းကုိျပည္ေထာင္ စုအစုိးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး စီမံကိန္းတာ၀န္ ယူတည္ေဆာက္မည့္ကုမၸဏီကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီအၿပီး သတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အ စုိးရ၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိသည့္ အပိုင္းက႑သည္ အေရးႀကီးသ ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာ ထားမ်ား၊ ေရရွည္ျဖစ္လာမည့္ ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာ ကိစၥမ်ားကုိ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္သုိ႔တင္ျပ၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ကာ  ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စက္႐ုံစီမံကိန္းတြင္ လမ္း၊တံတား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေလာင္စာသုိေလွာင္႐ုံႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းမႈမ်ားပါ၀င္သျဖင့္ လူဦးေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္အား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဦးထူးထူးေအာင္ကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈပမာဏ မဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုိ ဧရာ၀တီႏွင့္ရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးရန္စီမံ ထားေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ (EIA/SIA) ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မူလက အိမ္ေျခ ၄၀ ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၂၅ အိမ္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္ မီး ေလာင္ဂ်ိဳင့္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား သည္ လယ္ယာႏွင့္အုန္းၿခံဥယ်ာဥ္ လုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္း ျဖင့္ အသက္ေမြးေနထုိင္ၾကသည္။ 

အဆုိပါေဒသတြင္ ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုး တက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေဒသခံဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ ေဆာက္ရန္ ယင္းေက်းရြာတြင္ ေျမဧက ၈၀၀ ခန္႔အသုံးခ်ရန္စီစဥ္ထားသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္မဟာဓာတ္အားလုိင္းသြယ္တန္းျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ေျမတုိင္းတာျခင္းစသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ၂ ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ စက္႐ုံအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ လာမည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းကစတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ စက္႐ုံတည္ေဆာက္မည့္ကာလသည္ ၃၆ လမွ ၄၂ လအထိၾကာျမင့္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးထူးထူးေအာင္ကေျပာသည္။

More in News Section

Top News