ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သို႔ ေျဖၾကားျခင္းမျပဳရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ တားျမစ္မႈဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္မည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုံ႔ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ အား ေျဖၾကားျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ နယ္အစိုးရ၏ တားျမစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားရန္ မရွိေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ဘာမွ ေျပာစရာမရွိေသးပါဘူး။ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းပဲ သြား မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆို သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္ စဥ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီ ၫြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ ၾကားစာတြင္ ေရးသားထားၿပီး ေျဖ ၾကားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေထာက္ အထားမ်ားတင္ျပျခင္းျပဳလုပ္ပါ က သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာ၀န္ သာျဖစ္မည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားစာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းၫႊန္ၾကားစာကို ျပည္နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သို႔ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူထု ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးပါ၀င္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္၌ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္  လူထုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အရပ္သား ခုနစ္ဦးေသဆံုးကာ ၁၂ ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း  အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

More in News Section