အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ သက္ရွည္က်န္းမာ စြာရွိေနလွ်င္  ယေန႔က်ေရာက္ေသာ (၁၀၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ဖြားဖက္ေတာ္ဟု ဆုိရမည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ရွိသည့္တုိင္မၿငိမ္းေသးေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ႏွစ္ဖြဲ႕က တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ အစုိးရႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာလြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ က လုပ္ႀကံမခံခဲ့ရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ ႏုိင္သလုိ ျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစုံနိမ့္က်ခဲ့ရေသာအ ေျခအေနကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့မည္ဟု ယုံၾကည္မိသည္။ တုိင္းျပည္ကံဆုိး မုိးေမွာင္က်ကာ ယေန႔ႀကဳံေတြ႕ေနေသာအေျခအေနအတုိင္း ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ေမြးေန႔တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခတစ္လွမ္းတုိးလွမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ယခင္ေမြးေန႔မ်ားထက္ပုိမုိေက်နပ္လိမ့္မည္ထင္ပါ သည္။

မေကာင္းသတင္းမ်ားလွၿပီး ေကာင္းသတင္းနည္းသည့္အခ်ိန္ တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔က အစိုးရႏွင့္ယေန႔ေနျပည္ေတာ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္း ေရွ႕သုိ႔လွမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းဟု ယူဆပါသည္။

ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစုိးရ လက္ထက္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ ၀ါရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပခဲ့သည္။

လက္ရွိအစုိးရက ယခင္အစုိးရေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး တက္ေရာက္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ပထမအစည္းအေ၀းကုိက်င္းပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ညီလာခံအၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ တုိက္ဆုိသလုိျဖစ္ပြားလာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ ေရွ႕သုိ႔မေရာက္ဘဲ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး   ထုိညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စု၏သေဘာတူညီခ်က္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ကုိ သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕မွာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္လာၿပီးႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္သည့္အေျခအေနသုိ႔မေရာက္ရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေမွ်ာ္လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားေသာျပည္သူမ်ားစိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ထုိသုိ႔ စိတ္အားတက္ႂကြစရာမ်ားေပၚလာလုိက္၊ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား  ျပန္ႀကံဳလုိက္ျဖင့္တုံ႔ဆုိင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျခင္းမွာ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ NCA ေရးထုိးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္၏။ က်န္ေနေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ က်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္မရွာေဖြဘဲ စားပြဲ၀ုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးကာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ၿပိဳင္ၾကရန္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။