ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၅၀ ခန္႔ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး

 ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ခရီး သြားလုပ္ငန္း ၅၀ ခန္႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးထား ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္အတိ အက် ရရွိေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ ခရီးသြားအာမခံႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္ အခ်က္အလက္ ၁၃ ခု လုိက္နာရမည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။


ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၆ တြင္ ျပည္တြင္းခရီးသြား ခုနစ္သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ရွစ္သန္းရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဦးေရသည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ပမာဏသာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ ပုိင္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္သူမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေပ။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္း ဘုရားဖူးခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို လုိင္စင္္ထုတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခရီးသြားလာမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္သာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာသူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား ကိုသာ လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

More in News Section