အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး JICA မွ ယန္း ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

 အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - အဆင့္ (၂) အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ယန္း ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံ၍ ျပည္တြင္း ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရန္ JICA ထံမွ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံ ေခ်းယူ ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေခ်းေငြပမာဏသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရေသာ္လည္း ေကာင္း အထူးကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။


‘‘အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီး ပြားေရးကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏိုင္မႈနဲ႔ အလုပ္ အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပး ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ အဓိကေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ SMS လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာ ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါတယ္’’ ဟုဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

ယခင္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ - အဆင့္ (၁)အျဖစ္ JICA ထံမွ ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလီယံ ေခ်းယူခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္း-အဆင့္ (၂) အတြက္ ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ပထမအႀကိမ္က ကဲ့သို႔ပင္ ဆိုင္းငံ့ ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္  ၃၀၊ အတိုးႏႈန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ျဖစ္သည္။ အတိုးႏႈန္း ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းျပန္လည္ေပး ဆပ္မႈကို ဆိုင္းင့ံကာလကုန္ဆံုး ခ်ိန္ကစ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။

ေခ်းေပးမည့္ ပံုစံသည္ အ ေထာက္အထား ျပည့္စံုၿပီး သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည္။ အာမခံပစၥည္း မေပးႏုိင္ေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းေကာင္းသည့္ လုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးဆိုပါက က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းကို ႏွစ္တိုသံုးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ငါးႏွစ္ သက္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ သျဖင့္ တစ္ဦးျပန္ဆပ္သည့္အခါ ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ထုတ္ေခ်းသည့္ ပံုစံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်ာ့ၿပီး ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံ ကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တစ္ႀကိမ္ရယူၿပီးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အေန နဲ႔ သာမန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ရ မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး’’ ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ အေသးစား၊ အလတ္ စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေျခာက္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္စီမံကိန္း - အဆင့္ (၁) ျဖင့္ အေသးစားႏွင့္  အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ၂၉၂ ဦးအား ေခ်းေငြထုတ္ေပး ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ယခင္စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အေတြ႕အႀကံဳကိုယူ၍ ယခုစီမံ ကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ ေရာက္ ရွိေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ ဝါဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေရး၊ အေသး စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံသို႔ေခ်းေငြေရာက္ရွိေရးတို႔ အေကာင္  အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေဗရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီး ယင္း ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဆြး ေႏြးရန္ လ်ာထားသည္။

More in News Section