ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြကို ေက်းရြာ တစ္ေသာင္းခန္႔သို႔ ထုတ္ေခ်းထားဟုဆို

 ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ႏွစ္ စဥ္ထုတ္ေခ်းေပးေနေသာ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြစီမံကိန္းကို ေလးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ယူနစ္ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ေက်းရြာတစ္ေသာင္းခန္႔ ေခ်းေငြရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းတိုင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြတိုး ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်လာ ေစေရး ရည္ရြယ္၍ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာ နက တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း သံုးရာႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ ထုတ္ေခ်းေပး ေၾကာင္း ကသာခ႐ိုင္ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးတိုး ၾကည္က ေျပာသည္။ 

‘‘ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ေက်း ရြာေတြမွာ အရင္းမေပ်ာက္လည္ ပတ္ေခ်းေငြကို ယူနစ္အလိုက္ ထုတ္ေခ်းေပးေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အလုိက္ေပါ့။ ယူနစ္တစ္ခုကို ေက်းရြာတစ္ရြာႏႈန္းသံုးစြဲတာရွိသ လို ယူနစ္တစ္ခု၊ ႏွစ္ရြာသံုးရြာ စသျဖင့္ သံုးစြဲတာလည္းရွိပါတယ္။ အက်ိဳးျပဳလူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးတိုးၾကည္က ေျပာသည္။ 

ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ ရရွိ သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်း လက္ဌာနအေနျဖင့္ လူထုအမ်ား သေဘာတူသည့္ ေကာ္မတီတစ္ ရပ္ဖြဲ႕စည္းေပးကာ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴ ေရး၊ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ယင္းေကာ္မတီက ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေၾကာင္း ကသာခ႐ိုင္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ 

အတိုးႏႈန္းကို  ေငြတစ္ရာ က်ပ္လွ်င္ ျပားငါးဆယ္မွ တစ္က်ပ္ခြဲအထိသာ ယူခြင့္ျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္စာရင္းဇယားမ်ားျဖင့္ ဘဏ္သို႔ ေပးသြင္းရကာ သံုးႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္လွ်င္ ယင္းအတိုးရရွိေငြ ကို  ေခ်းေငြလုပ္ငန္းတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

လက္ရွိ တြင္ ကသာခ႐ိုင္၌ ေခ်းေငြပေပ်ာက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမရွိဘဲ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ေက်းရြာမ်ားသာရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေက်းလက္ဦးစီးမွဴးက ဆိုသည္။ 

More in News Section