အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥစ္ဆုရွ္မာဆဝါရက္

ဆုရွ္မာဆဝါရက္သည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေရးရာဝန္ ႀကီး (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး)ျဖစ္ သည္။ 


ယခင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ ၂၀၁၄ ကစ၍ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနကာ မစၥစ္အင္ဒီရာ ဂႏၵီၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။

BJP ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခုနစ္ႀကိမ္ တိုင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

အသက္ (၂၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာယာ နာျပည္နယ္၏ အသက္အငယ္ဆံုး ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။

၁၉၉၈ တြင္ ေဒလီျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဆုရွ္မာဆဝါရက္ကို ၁၉၅၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ဟာယာ နာျပည္နယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေမြး ရပ္ျပည္နယ္ရွိ ဆာနာတန္ဓမၼ ေကာလိပ္မွ သကၠတႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံ အထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ သည္။

ယင္းေနာက္ မစၥစ္ဆဝါရက္ သည္ ပန္ဂ်ပ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ ေရာက္၍ ဥပေဒပညာေလ့လာခဲ့ သည္။

မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ ၁၉၇၃ တြင္ အိႏၵိယတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန အျဖစ္ စတင္အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။

ဆဝါရက္သည္ ၁၉၇၀ လြန္ ႏွစ္မ်ားကပင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တက္ ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅-၇၇ အ တြင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ အိႏၵိယအေရးေပၚကာလအၿပီး၌ အိႏၵိယျပည္သူ႔ပါတီ (BJP) သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ BJP ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။

မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၈၂ အထိ ဟာယာနာျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၿပီး ထိုအခ်ိန္က အသက္ (၂၅)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။

၁၉၇၇ တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ သည္။ ၁၉၈၇ မွ ၁၉၉၀ အထိ ျပည္နယ္အမတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။

မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည္။ 

ယင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၈ မတ္လ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (၁၂)ႀကိမ္္ ေျမာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ၌ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံရၿပီး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၉ တြင္ BJP ပါတီက ၎ကို ကြန္ဂရက္ပါတီဥကၠ႒ ဆုိနီယာဂႏၵီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခုိင္းရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မစၥစ္ ဆဝါရက္သည္ ဥတာပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ၍ အထက္ လႊတ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ ထပ္မံ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၃ ဇန္နဝါရီမွ ၂၀၀၄ ေမလအထိ က်န္းမာေရး၊ မိသားစုႏွင့္ ပါလီမန္ေရးရာဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာယန္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၆ ၌ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျပန္ျဖစ္လာကာ ၂၀၀၉ ဧၿပီအထိ အထက္လႊတ္ ေတာ္ ဒုတိယအတိုက္အခံ ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၂၀၁၄ အထိ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ေမလတြင္ BJP ပါတီက အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီက မစၥစ္ဆုရွ္ မာဆဝါရက္အား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

မစၥစ္ဆဝါရက္သည္ အိမ္ ေထာင္သည္ျဖစ္ၿပီး ခင္ပြန္းသည္ ဆဝါရက္ေကာရွယ္သည္ အိႏၵိယ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ အထက္တန္း ေရွ႕ေနျဖစ္ကာ ၎တုိ႔၌ သမီးတစ္ဦး ထြန္းကားထားသည္။

—Ref:Wikipedia