သစ္ေတာဝန္ထမ္းဦးေရ တိုးျမႇင့္ခန္႔ေပးရန္ အစိုးရထံ တင္ျပထား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာဧက ၂၀၀ ကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏႈန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသျဖင့္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားရန္ အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း သဘာဝသယံဇာတပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။ 


လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သစ္ေတာဧက ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၄၅ ဦးသာရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်သစ္ေတာဧက ၂၀၀ ကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏႈန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနရ ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးရာတြင္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ဝန္ထမ္းတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း​ ၎က ေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၇,၉၂၂ ဦးသာရွိၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္း ၁၂,၀၀၀ ဦးအထိ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထား ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဆို သည္။  ယခုအခါ သစ္ခိုးထုတ္သူ မ်ားသည္ လက္နက္မ်ားကိုင္ ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ သစ္ခိုး ထုတ္ေနျခင္းကို သိရွိေသာ္လည္း တားဆီးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆို သည္။  သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားသည္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး သစ္ ေတာဝန္ထမ္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားရွိကာ ေသဆံုးမႈ ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာ သည္။ 

  အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ တြင္ သစ္ေတာဝန္ ထမ္းမ်ားလံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၁၅ ဦး ခန္႔ထားေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား နည္းေန ေၾကာင္း သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား ကေျပာသည္။  ‘‘သစ္ေတာဝန္ထမ္းတိုးေတာင္းေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေတာ့ တင္ျပေတာင္းခံထားတာ မရွိပါ ဘူး’’ဟု ဦးလွမ်ိဳးေအာင္က ေျပာ သည္။ 

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ခိုးထုတ္ မႈအမ်ားဆံုး စစ္ကိုင္းတိုင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုး ကခ်င္ျပည္နယ္ ျဖစ္ကာ တတိယအမ်ားဆံုးသည္ ပဲခူးတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေန ရာမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈနည္းကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ နည္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

  သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ကာ ကြယ္ရန္ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္းက ျမန္မာႏိုင္ ငံအႏွံ႔အျပားကို ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇  အထိ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာသုေတသနျပဳ လုပ္ၿပီး လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သယံဇာတကာကြယ္ကင္းလွည့္ ျခင္းစနစ္ကို ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း၊  တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။