ေဆး႐ုံႀကီးခုနစ္ခုတြင္ ေျခပြား၊ လက္ပြားပါရွိေသာ ကေလးငယ္ေမြးဖြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနဟု စာတမ္း၌ေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေဆး႐ုံႀကီးခုနစ္ခုတြင္ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးေမြးဖြားမႈမ်ား အနက္ ေျခပြား၊လက္ပြားပါရွိေသာ ကေလးငယ္ႏွင့္ ေျခခြင္ေသာ ကေလးငယ္ေမြးဖြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးသုေတသနစာတမ္းတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါသုေတသနသည္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနက ျပဳ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံ၊ သဃၤန္း ကြၽန္းစံျပေဆး႐ုံ၊ ေတာင္ဥကၠလာပမိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး႐ုံ၊ ေျမာက္ ဥကၠလာပေဆး႐ုံ၊ အင္းစိန္အေထြ ေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံ၊ ရန္ကုန္အ ေရွ႕ပုိုင္းေဆး႐ုံႏွင့္ ရန္ကုန္အ ေနာက္ပုိင္းေဆး႐ံုတို႔တြင္ ေမြးဖြား သည့္ကေလးငယ္မ်ား၏ ေမြးဖြားမႈမွတ္တမ္းကုိ တြက္ခ်က္သုေတသနျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း သုေတသနသည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ အစမွ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္အထိျပဳလုပ္ ထားသည္။

 ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခြၽတ္ ယြင္းရျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္အ တြင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ခႏၶာကုိယ္တြင္းလုပ္ ေဆာင္ခ်က္တြင္လည္းေကာင္း ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသန၌ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသုေတသနအရ ၂၀၁၄ က ေမြးဖြားေသာေမြးရာပါကုိယ္ အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအနက္ ကိုယ္ အဂၤါတစ္ေနရာထက္ပုိေသာခ်ိဳ႕ တဲ့(ေျခပြား၊ လက္ပြား) ျဖစ္မႈသည္  ၂၁ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ အ မ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗဟုိ အာ႐ုံေၾကာစနစ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ၁၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏႈတ္ခမ္း ကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲျဖစ္ပြားမႈ ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ုိးတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေမြးရာပါ ကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၁၄ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္း ေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေမြးရာ ပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၁၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအသီးသီးရွိသည္။

၂၀၁၅ က ေမြးဖြားေသာေမြး ရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအ နက္ကုိယ္အဂၤါတစ္ေနရာထက္ပုိ ေသာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ(ေျခပြား၊ လက္ပြား) ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀ ဒသမ ၁၇ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ုိးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗဟုိ အာ႐ုံေၾကာစနစ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ၁၇ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲျဖစ္ပြားမႈ ၁၄ ဒသမ  ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစာအိမ္ ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျဖစ္ပြား ေသာ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့မႈ  ၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအသီးသီး ရွိသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔က တကယ္ေတာ့ ေဆး႐ုံက Data ေတြပဲေကာက္ရ တယ္။ အခုျပတဲ့ႏႈန္းက မွန္းေျခပဲ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕က်Data ရွာ မေတြ႕တာေတြလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေျခပြား၊လက္ပြား တို႔၊ ေျခခြင္တာတုိ႔ေတြက ဒါေတြ က မ်ားေနတာလုိ႔ေတာ့ေျပာလုိ႔ရ တယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိေတာ့ မသိ ဘူးေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္ပြားႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳး အစားေတြကုိ သိဖုိ႔အတြက္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔တဲ့သုေတသနျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္’’ ဟု အဆုိပါသုေတ သနျပဳစုရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ေဆး သုေတသနဦးစီးဌာန အာဟာရ ဓာတ္သုေတသနဌာနခြဲမွ ေဒါက္ တာျမဥမၼာက အႀကံျပဳသည္။