စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းက်႐ႈံးသူမ်ားအတြက္ ကုစားစာေမးပြဲရွိ၊ မရွိ မဆံုးျဖတ္ရေသးဟုဆို

 စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မ တန္းစာေမးပြဲက်႐ႈံးပါက ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည့္ ကုစားစာေမးပြဲရွိ၊ မရွိ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ - ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မ တန္းႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားကို ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး စတုတၳတန္းကို ခ႐ိုင္အဆင့္ေမးခြန္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အ႒မတန္းကို တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေမး ခြန္းျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။


 အဆုိပါစာေမးပြဲမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈရလဒ္ေပၚမူတည္ ၍ ကုစားစာေမးပြဲရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ ရမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ ယတိ ျပတ္မေျပာႏုိင္ေသးဟု ဆိုသည္။

‘‘ဇူလိုင္လကတည္းက စာ မလုိက္ႏုိင္တဲ့ကေလးေတြကို ႀကိဳ ၿပီးသင္တာမ်ိဳးေတာ့ ဆရာတို႔လုပ္ ထားတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေတာ့ ဆရာတို႔ကေလးေတြကို ေျဖၿပီးေအာင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ ထားတယ္။ ကုစားရွိ၊ မရွိကေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ကေလး ေတြရဲ႕တတ္ေျမာက္မႈအေနအ ထားေပၚ မူတည္ၿပီး စာစစ္ဦးစီး ဌာနနဲ႔ ဆရာတို႔ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ရမွာ ေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စိုး က ေျပာသည္။

 ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈအေျခအေနကို အကဲ ျဖတ္၍ ၎တို႔အားနည္းေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဇူလိုင္လကပင္ အခ်ိန္ပိုေခၚယူကာ ကုစားသင္ ၾကားေပးရန္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

‘‘မႏွစ္ကေတာ့ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမေျဖခင္ သံုးလေလာက္အလိုမွာ အခ်ိန္ပိုေခၚသင္ေပးရတယ္။ ဒီ ႏွစ္ေတာ့ ဇူလိုင္ကတည္းက ႀကိဳ တင္ကုစားသင္ေပးဖို႔ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ရွိတယ္။ ကုစားစာေမးပြဲရွိ၊ မရွိကေတာ့ ထပ္ၫႊန္ၾကားတာ မ်ိဳးမၾကားေသးဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် အက်မရွိေအာင္၊ ေျဖႏုိင္ေအာင္ သင္ ေပးေနၾကတာပါပဲ’’ဟု မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးမွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ စတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္းအတန္းတင္စာေမး ပြဲမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေမးခြန္း မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ က စတင္၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အစိုးရစစ္စာေမးပြဲအျဖစ္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ က်႐ႈံးသူမ်ားကို ဆယ္ရက္ခန္႔ ျပန္ လည္သင္ၾကားကာ ကုစားစာေမး ပြဲထပ္မံက်င္းပၿပီး အေအာင္ေပး ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ကုစားစာေမးပြဲမက်င္းပ ေတာ့ဘဲ က်႐ံႈးသူကို အတန္းတက္ ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စာေမးပြဲမက်င္းပ မီ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ စာရင္းထြက္ၿပီးေနာက္ ကုစားစာေမးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေအာက္တိုဘာႏွစ္ဝက္စာ ေမးပြဲ၌ အားနည္းေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔ အားနည္းသည့္ ဘာသာရပ္အ လိုက္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န ဝါရီ သံုးလအတြင္း အခ်ိန္ပို ေခၚ ယူသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ရာ ႏႈန္းျပည့္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ကုစားစာေမး ပြဲထပ္မံက်င္းပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ပိတ္ရက္မရွိ စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အ႒မတန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ (စေန၊ တနဂၤေႏြပိတ္ရက္မပါ) တစ္ရက္ လွ်င္ တစ္ဘာသာႏႈန္း စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

 ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္း၌သာ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳ ရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ စစ္ေဆးရန္ အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကား ထားသည္။