ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ NCA မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တိုက္တြန္း

NCA တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ား၏ဆႏၵကို အျမန္ဆံုး အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေစလို ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းသည္။


မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လား ဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး တို႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအ ေပၚ ေကာ္မရွင္ကယင္းေန႔တြင္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ရာ၌ ထည့္သြင္းတိုက္ တြန္းထားသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ကေလးသူ ငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနျခင္းေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာ သည္။

‘‘ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္ တြန္းတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အခုလို လက္မွတ္ထုိးလိုက္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနတာေတြ ျပန္ရမယ္’’ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရာ ေကာ္မရွင္ က ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ကာ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ NCA တြင္ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA ကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ေရး ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားသည္။

လက္ရွိ NCA တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္လာ၍ လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ရွိလာရာ ၎တို႔မွာ KNU, RCSS, PNLO, NMSP, CNF, ALP, ABSDF, DKBA, LDU, KNLA-PC တို႔ျဖစ္သည္။

More in Politics Section