သဘာ၀သယံဇာတမ်ားပ်က္စီးေနျခင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္အဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

၀န္ႀကီးဌာနက မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားလိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္

 ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ိဳး သားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း  တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက သံုးရက္ တိုင္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ရန္ အဆိုျပဳေသာ္လည္း စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒါကို ဒုတိယ သမၼတ(၁)ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီး ေတာ့လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဒီလုပ္ငန္းကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္’’ ဟုသယံ ဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး  ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉)  အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေဖခ်စ္ တင္သြင္းသည့္အဆို၏ ေရွ႕တြင္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း အတည္ျပဳထားေသာ သစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားႏွင့္ သစ္ခိုး ထုတ္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သံုးစြဲ ႏိုင္ေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတင္သြင္း သည့္အဆိုသည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အပါအဝင္ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ စည္းမ်ားအားလံုးက က်ရာအခန္း က႑မွ အမ်ိဳးသားေရးအသိ စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ မွသာ ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အဆိုကိုမွတ္တမ္း တင္ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက လႊတ္ေတာ္အား ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုတင္သြင္း ထားသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖစ္သည့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္အသံုးျပဳရန္ လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကစက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲေပးရာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၈၈ ဦးအနက္ ေထာက္ခံသူ ၉၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၈၀ ဦး၊ ၾကားေန ေလးဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားသျဖင့္ အဆိုအတည္ျပဳျဖစ္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဆို ေအာင္ျမင္သြားေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ကတိက၀တ္ဆိုတဲ့ေကာ္မတီဆို တာရွိတယ္။ ဒီအတည္ျပဳခ်က္ကို အဲဒီေကာ္မတီကေန ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္စိစစ္ရပါတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ပါမယ္’’ ဟု ဦးေဖခ်စ္က ေျပာသည္။

More in News Section