မြန္လူမ်ိဳးအလ္ိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္(သို႔မဟုတ္) ေရးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခြင့္ရရန္ NMSP လိုလား

NMSP ဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္၊ ယင္းသို႔လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ NMSP မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးက်င္းပခြင့္ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေမာ္လၿမိဳင္(သို႔မဟုတ္) ေရးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခြင့္ရရန္ လ်ာထားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း မၾကာမီက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။ 


အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း သေဘာထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္းေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က UPDJC အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပမယ္။ လ်ာထားတဲ့ေနရာေတြကိုေပါ့’’ဟု ႏိုင္ေအာင္မေငးက ဆိုသည္။ 

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ ငန္းသည္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပေရး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုေဖ ေဖာ္ဝါရီအတြင္း က်င္းပႏိုင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

‘‘လူထုေဆြးေႏြးပြဲက ေခါင္း ေဆာင္ေတြ အားလပ္တဲ့အခါက် ရင္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲၿပီး အျမန္ဆံုး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္’’ဟု ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။ 

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ NCA လက္မွတ္ ထုိးၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို  လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ (အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္)ဟူ၍ က်င္းပေနရာ လူမ်ိဳးအလိုက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပအိုဝ္းေဒသ ဟုိပုန္းတို႔၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ 

ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပဲခူး၊ တနသၤာရီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အေၾကာင္း အရာအလိုက္ျဖစ္ေသာ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားဖိုရမ္ကို ေန ျပည္ေတာ္၌ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ 

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးတြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူထားေသာ္ လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ အခ်ိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ လူထုေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ားကို တပ္မေတာ္က တား ျမစ္ခဲ့၍ လင္းေခးေဆြးေႏြးပြဲကို အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါလူ ထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ျပဳထားေသာ လင္းေခး တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA မထုိးမီ ဇန္နဝါရီအတြင္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုထားၿပီး အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈ တြင္ မြန္လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား အ ဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။ 

More in Politics Section

Top News