ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ရန္ အစိုးရလ်ာထား

ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနသုိ႔ လာေရာက္သူမ်ားကုိေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္0

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ဆက္ လက္တိုးျမႇင့္ရန္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအ တြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး  ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ ၾကားကာလ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ   ေျခာက္လ အတြက္  အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ   အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ ရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ယမန္ေန႔က တင္သြင္းရာ ယင္း သို႔ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ဆက္လက္တိုးတက္သံုးစြဲ မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရန္   လ်ာထား သည္ဟု ဆုိသည္။

ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ၾကားကာလေျခာက္လတြင္ ပညာ ေရးက႑အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၈၀၇ ဒသမ ၁၄၆၊ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၁၉ ဒသမ ၆၀၀ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားၿပီးယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလားတူကာလ ထက္ ပညာေရးတြင္ ၁၁၆ ဒသမ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးတြင္ ၂၉၂ ဒသမ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုး တက္သံုးစြဲရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးက႑ အသံုးစရိတ္မ်ား ဦးစားေပးလ်ာထားရာတြင္ စာသင္ခန္း၊ စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆး ခန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းေနအိမ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၁,၇၉၆ ခုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၈,၄၀၆ ခုရွိ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရး အသိပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ Mobile Tablet ဖုန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္   လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ႏႈန္း ေထာက္ ပံ့ျခင္းကို အသက္ (၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အ ထက္     တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ့ရန္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎တုိ႔မွ ေမြးဖြားလာမည့္ အသက္ (၂)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္ရန္ လ်ာထားသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အသံုးစရိတ္မ်ားသာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း မ်ားအနက္မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ က႑အသံုးစရိတ္ကို ဆက္လက္ ဦးစားေပးလ်ာထားေၾကာင္း ေငြ ေၾကးဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း၏ အသံုးစရိတ္ေတာင္း ခံမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ အလားတူကာလအမွန္အသံုး စရိတ္၏ ၃၈ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေတာင္းခံေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္း     ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Top News