လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္စာမ်ားတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာ အမ်ားဆံုးျဖစ္

၂၀၁၇ အတြင္း အမ်ိဳး သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ သို႔ တိုင္စာမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ တပ္ မေတာ္တို႔က သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္စာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔က သိမ္းယူထားသည့္ေျမယာမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ျပန္လိုခ်င္ ၍ ေတာင္းသည့္ တုိင္စာမ်ား၊ အစိုးရက ျပန္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၊ ေျမစာရင္း၊ ေက်းလက္ဌာနတို႔က အလြဲသံုးစားလုပ္သ ျဖင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားက ျပန္မရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  တုိင္ၾကားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တိုင္စာမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကေျမရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲမွ တိုင္စာ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ေျမယာျပႆနာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္တိုင္ စာမ်ားျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က မၾကာခဏ မွာၾကားေလ့ရွိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္စာမ်ား တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ေဆာင္ ရြက္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိ သျဖင့္ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္စာမ်ားက ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အမႈျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ရဲက အမႈဖြင့္မေပးဘူး။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြ ကို စစ္တဲ့အခါမွာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး အမႈ စစ္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

တတိယအမ်ားဆံုးသည္ တ ရား႐ံုးမ်ား၌ တရားသူႀကီးမ်ားက အမႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ မႈမရွိျခင္း၊ အာမခံေပးသင့္သည့္ အမႈမ်ား အာမခံမေပးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္မက်သင့္ဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္း စသည့္ တိုင္စာမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ဆို သည္။ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္စာမ်ား လည္း ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

အဆုိပါတိုင္စာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တုိင္စာတစ္ခုခ်င္းစီအ လိုက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသင့္ သည္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အစီ ရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္စာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လာမည့္ မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း မည္ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရထံ တင္ျပသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအားနည္းေနေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္က ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း ေကာ္မရွင္ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ ရာ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

Top News