ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံက်င္းပရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ညီလာခံမ်ားစတင္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ညီလာခံအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူငယ္ညီလာခံမ်ားၿပီးစီးၿပီျဖစ္ ကာ ခ႐ိုင္အဆင့္ လူငယ္ညီလာခံ မ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စတင္ က်င္းပေနေၾကာင္း ညီလာခံက်င္း ပေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။


‘‘တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ခ႐ိုင္အဆင့္ ညီလာခံေတြ စလုပ္ ေနၿပီ။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာဆိုရင္ ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုမွာ လုပ္ထားတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။ 

ခ႐ိုင္အဆင့္ ညီလာခံမ်ားကို ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္က်င္း ပမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ညီလာခံမ်ားကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ဆက္ လက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ညီလာခံကို သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး မတုိင္မီ အၿပီးသတ္က်င္းပရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ညီလာခံမ်ားမွ အဆင့္ ဆင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ လူငယ္ညီလာခံမ်ား ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုး ပတ္က စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ 

ညီလာခံမတိုင္မီ လူငယ္ပါ တီဝင္ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ပါတီ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ထက္ လူငယ္မ်ားစိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ လူငယ္ပါတီ ဝင္မ်ားစုေဆာင္းရာတြင္ တိုင္းေဒ သႀကီးမ်ားမွ ပါတီဝင္ေရာက္သူ အင္အား ပိုမ်ားၿပီး ျပည္နယ္အမ်ားစု၌ အင္အားနည္းပါးေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ပထမအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ၂၀၁၄ တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ ဟု သတ္မွတ္ရာ လူငယ္ပါတီဝင္တစ္သိိန္းေက်ာ္ စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၌ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားကို အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္ေအာက္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

More in Politics Section

Top News