ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္
ေမာင္ေတာ-ေရခ်မ္းျပင္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

 ကုလအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကုိဖီ အာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ရန္ လူ မႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္ တာ ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးလအၾကာတြင္ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


 ယခုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၇ မတ္လ က ထုတ္ျပန္သည့္ ကုိဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံ စာကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ရခုိင္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးကုိ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ဖြင့္ လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းေျခာက္ခု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ ငန္း ၁၁ ခု၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခု၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း ၂၇ ခု၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၈ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ႐ုံး မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုထံမွ သိမ္းယူေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ ပုိင္ရွင္ ၁,၀၀၁ ဦးကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ပါရွိေသာ္လည္း ေငြပမာဏ မည္မွ်ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ ျပမထားေပ။

ေက်ာက္ျဖဴေဒသ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈ (CSR) ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားက ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၅၀ အတြက္ လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြ တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ မတည္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိ သည္။

ပညာေရးက႑၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံက႑တြင္ ေရႊစီမံ ကိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၇,၆၂၉ ဒသမ ၀၇ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၈၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ပါရွိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစုိးရ ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ျမစ္တြင္းသြား ေရယာဥ္ ေျခာက္စီးကုိ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္အ တြင္းက ေျပးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကုိ အစုိးရ-ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သည့္စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထား ၿပီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ

လက္ရွိအစုိးရ စတင္တာ၀န္ ယူသည့္အခ်ိန္ကစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ စိစစ္မႈခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္လက္မွတ္မွ် ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါက ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏သက္ ေသခံကတ္ျပား (NV Card)ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဦးစြာကုိင္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NV Pro-cess ေဆာင္ရြက္ေနသည္ႏွင့္အ တူ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားရန္ လုိ အပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တစ္ပါတည္း ထုတ္ေပးေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား ပုိမုိပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားထံ ႏုိင္ ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္စာ မ်ား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ သည္။

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ NV Card (သုိ႔မ ဟုတ္) ႏုိင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳ ကတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိင္ေဆာင္ထား သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာ ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အေရးပါေသာမွတ္ တိုင္မ်ား (Milestones) ပါ၀င္ သည့္ လမ္းျပေျမပုံကုိ ေရးဆြဲ၍ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေမာင္ ေတာခ႐ိုင္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ရန္ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သြားလာသူမ်ားကုိ ရန္ျပဳေႏွာင့္ ယွက္ဟန္႔တားမႈ တစ္စံုတစ္ရာျပဳ လုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အ ေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသိေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်င့္ပ်က္ရဲ၀န္ထမ္း ၁၈ ဦးႏွင့္ တရားခံ ၁၉၀ ေက်ာ္ အေရးယူ ထား၊ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ ေဆး စုစုေပါင္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၆၅ သန္းေက်ာ္ရွိ

မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အ က်င့္ပ်က္ ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးတို႔ကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ အမႈ ၁၃၈ မႈႏွင့္ တရားခံ ၁၉၁ ဦးတို႔ကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ဖုိး က်ပ္ ၆၅ သန္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ သည္။

Top News