လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ လူမႈမီဒီယာ

ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳေနသူမ်ား Don Arnold/WireImage

ကမၻာ့သမိုင္း၏ လက္ရွိ အခိုက္အ တန္႔သည္ နာက်င္ဖြယ္ရာျဖစ္ သည္။ ပြင့္လင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား အက်ပ္ဆိုက္ေနၿပီး မာဖီးယားတုိင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ေသာ အာဏာရွင္ပံုစံႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား ႀကီးပြားေနသည္။ ယင္းကို ႐ုရွား မွ ဗလာဒီမာပူတင္က ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျပ ထားသည္။


အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္ မာဖီးယားပံုစံ တုိင္းျပည္ကို ထူေထာင္လိုေသာ္လည္း အေမရိ ကန္၏ အေျခခံဥပေဒ၊ အျခား တုိင္းျပည္ျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတာက္ပအသက္ဝင္ေနေသာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းက ယင္းကို ခြင့္မျပဳ ေပ။ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ရွင္သန္မႈ ျပႆနာသာမက မိမိတို႔ ၏ ေခတ္သစ္က်ေနမႈ စနစ္တစ္ခု လံုး၏ ရွင္သန္မႈလည္း အႏၲရာယ္ ရွိေနသည္။

 ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေပၚထြက္လာမႈသည္ အဆုိပါ ျပႆနာႏွင့္ အမ်ားႀကီးသက္ဆုိင္ သည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အာဏာ ဆက္လက္တည္ၿမဲေစရန္အလုိ႔ငွာ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ရင္းရမည္ကို လည္း ဝန္မေလးၾကေပ။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ပို၍နက္ ႐ိႈင္းသည္။

ဩကာသ ေလာကႀကီး၏ အင္အားစုမ်ားကို လူသားတို႔၏ အေကာင္းဘက္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုး ဘက္ျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း သည္ ဆက္လက္ႀကီးမားလာ သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ မိမိ တို႔ကိုယ္မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း သည္ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေအာက္သို႔က် ဆင္းေနသည္။

ႀကီးမားေသာ အေမရိကန္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေပၚ ထြက္လာမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တစ္ဦး တည္း ခ်ဳပ္ကိုင္လိုေသာ အမူအ က်င့္သည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စြမ္းအားမဲ့မႈကို ပါဝင္ျဖည့္ဆည္း ေနသည္။ ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလို တီထြင္ဆန္း သစ္မႈႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈေပးေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Facebook ႏွင့္ Google ပိုမိုအင္အားႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တုိ႔သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်ားအတြက္ ခလုတ္တံသင္းမ်ား ျဖစ္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယခုမွ စတင္သတိျပဳမိလာကာ ျပႆနာအမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေပၚလာေစ သည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ၍ အျမတ္မ်ားရရွိသည္။ မိုင္းလုပ္ ငန္းႏွင့္ ေရနံကုမၸဏီမ်ားက အ ေကာင္အထည္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အခြင့္ေကာင္းယူသည္။ လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီမ်ားက လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူသည္။ ယင္းသေဘာတရားမွာ ပို၍ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထို ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူအမ်ားေတြး ေခၚပံုကို ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုလည္း ထိုလူမ်ား သတိမျပဳမိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ လည္ပတ္ပံုႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလာသည္။

အင္တာနက္ ပလက္ေဖာင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကြန္ရက္မ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အံ့မခန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္၏ သက္ေရာက္မႈသည္ အမွန္ ပင္ ယခင္က မရွိခဲ့ေသာ ေခတ္ ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးပံုစံျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ Facebook ကုမၸဏီသည္ အသံုးျပဳသူ တစ္ဘီ လီယံရရွိရန္ ရွစ္ႏွစ္ခြဲအခ်ိန္ယူခဲ့ ၿပီး ဒုတိယ ဘီလီယံရရွိရန္ ယင္း အခ်ိန္ထက္ဝက္သာ လိုအပ္ခဲ့ သည္။ ထိုႏႈန္းအတုိင္းသာဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္မရွိခ်ိန္္မွာပင္ Facebook က အသံုးျပဳသူ ထပ္ ရွာရမည့္သူ ကုန္သြားမည့္သေဘာ ရွိသည္။

Facebook ႏွင့္ Google သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာ ဝင္ေငြအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမိုး မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ ရန္ ၎တုိ႔၏ ကြန္ရက္ကို ျဖန္႔ ၾကက္ရန္လိုၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ တုိးတက္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ လက္ရွိတြင္ အသံုး ျပဳသူမ်ား အလြန္အဆင္ေျပေသာ ပလက္ေဖာင္းကို ဖန္တီးေပးထား ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားက ၎တုိ႔ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာ ၾကာ ပိုေနေလ၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ား တန္ဖိုးရွိလာေလျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းကုမၸဏီႀကီး မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ဖန္ တီး ထုတ္လုပ္ေပးသူမ်ား (Con-tent Providers) မ်ားလည္း ၎ တို႔၏ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အသံုး ျပဳရန္ မစ္ရွင္လႊဲႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔ခ်မွတ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအတုိင္း လိုက္နာရၿပီး ယင္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ႀကီးထြားလာမႈကို အားေပးေနသည္။ တကယ္တမ္း လည္း လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီႀကီးမ်ား သည္ အျမတ္အစြန္း အလြန္ရ သေလာက္ပင္ ၎တို႔ပလက္ ေဖာင္းေပၚ ပါဝင္လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ တာဝန္ ကင္းမဲ့သလို ေငြေၾကးေပးစရာ လည္း မလုိေပ။ 

မိမိတို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ထိုကုမၸဏီမ်ားက ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ထို သို႔ ျဖန္႔ေဝမႈကို တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ ကိုင္ထားသည္ဆုိေသာ အခ်က္ ေၾကာင့္ ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴး ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ား ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ ဖက္တြင္လည္း တီထြင္ဆန္းသစ္ မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ မွ်တပြင့္လင္းေသာ အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီ မႈလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၏ ေဖာက္သည္အစစ္မ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ေၾကာ္ျငာအေပၚ အသံုးခ်မႈ သာမက အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ထုတ္ ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုက္ ႐ိုက္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးပံုစံ သစ္တစ္မ်ိဳးလည္း တျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာသည္။ သူတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ေကာင္း ေကာင္းအသံုးခ်ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဝန္ ေဆာင္မႈလုိသလို ထုပ္ပိုးကာ မိမိ တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခံစားရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မိမိအတြက္ အမ်ားဆံုးက်န္ေအာင္ ေဈးႏႈန္းကို သတ္မွတ္သည္။ ယင္း မွာ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္ပလက္ေဖာင္း ထူေထာင္ထား ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္း ပိုရေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ ျခင္းကို လိုသလိုထုပ္ပိုးျခင္းသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္ မႈကို လုိသလို အသံုးခ်၍ ၎တုိ႔ ၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးအတြက္ လမ္းလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား စြဲလမ္း ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္လည္း လူမႈ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားက အသံုးျပဳသူ မ်ားကို လွည့္စားသည္။ ယင္းအ ေလ့အထသည္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္မ်ား ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

အင္တာနက္ ပလက္ေဖာင္း မ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစားကုမၸဏီမ်ား ၾကား ဆင္တူမႈရွိသည္။ ကာစီႏို ေလာင္းကစားကုမၸဏီႀကီးမ်ား သည္ ကစားသမားမ်ားက ၎တို႔ ေငြအားလံုးသာမက ၎တုိ႔တြင္ မရွိေသာ ေငြအကုန္လံုးကို ေလာင္းကစားလုပ္ပစ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စြဲလမ္းေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား တီထြင္ထားသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ လူ သားတို႔၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို အလားတူ အသံုးခ်မႈျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယင္းမွာ အာ႐ံုလႊဲေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) စြဲလမ္းေစျခင္း သက္သက္သာမဟုတ္ေပ။ လူမႈမီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ တြင္ လူမ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မသိ မသာလႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျပည္သူလူထု၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ပံုသြင္းႏိုင္စြမ္းသည္ တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေန သည္။

ယင္းအတြက္ မစၥတာဂြၽန္ စကူအားမီးလ္တစ္ခ်ိန္က ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႀကီးအက်ယ္ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီဆုိပါ က ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူမ်ားအတြက္ ထိုအရည္အ ခ်င္းျပန္ရရန္ အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္ မည္။

ယင္းမွေန၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး ဆက္မ်ားရွိႏုိင္သည္။ စိတ္ဝိညာဥ္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ လူထုကို အ လြယ္အကူ ျခယ္လွယ္ႏိုင္သည္။ ထိုအႏၲရာယ္သည္ အနာဂတ္ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၆ အေမ ရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ကျပခဲ့သည္။

အင္တာနက္ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳး ဆက္မ်ားက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအ ေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမရွိေပ။ ယင္းအတြက္ ၎တုိ႔သည္ လူထု ကို ဒုကၡေပးသူမ်ားျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူလူထုကို ၎တုိ႔၏ရန္မွ ကာ ကြယ္ေပးရန္မွ စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္လာသည္။

—Ref: The Social Media Threat to Society and Security