အျမန္လမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ကိုရီးယား KOICA က ေလ့လာေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္-င႐ုတ္ ေကာင္းလမ္းကို အျမန္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ၊မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (KIOCA)က ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေအဂ်င္စီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါေလ့လာမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့အျဖစ္ အကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ KOICA တို႔သေဘာတူခဲ့ၿပီးလုပ္ငန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါက ကိုရီးယားဘက္က လမ္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကိုပါ KIOCA က ဖိတ္ေခၚေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

မိုင္ ၄၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လမ္းတာ ခ်ဲ႕ျခင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၆၀ ကုန္က်မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။ မိုင္ ၁၉၀ ခန္႔ ရွိမည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္-င႐ုတ္ ေကာင္းလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀ ခန္႔ ကုန္ က်မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိိ လမ္းမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဆင့္မျမႇင့္ ရေသးသည့္ လမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အျမန္လမ္းတစ္ခုသာရွိ သည္ဟု KOICA ကဆိုသည္။

‘‘တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေတာ့ အ နည္းဆံုး ေတာင္−ေျမာက္ အျမန္ လမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ အေရွ႕−အေနာက္ကို ဆက္သြယ္မယ့္ အျမန္လမ္းႏွစ္ခု ကိုေဖာက္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းကေတာ့ ေတာင္-ေျမာက္ အျမန္လမ္းထဲကတစ္ခုပါ’’ ဟုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေကာင္းခ်ိဳ ကေျပာသည္။

KOICA ကေလ့လာဆန္းစစ္ေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ Six package project ထဲမွ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ သည္။ Six package project ဆို သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဖာက္လုပ္မည့္ အျမန္လမ္းစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

Six package project တြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားအျမန္လမ္း၊ သီလ၀ါ-သနပ္ပင္-က်ိဳက္ထို အျမန္လမ္း၊မင္းဘူး-အမ္း- ေက်ာက္ျဖဴအျမန္လမ္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ ရန္ကုုန္-ပုသိမ္ - င႐ုတ္ေကာင္းအျမန္လမ္း၊ ပုသိမ္-မံုရြာ-ေရႊဘို အျမန္လမ္းတို႔ပါ၀င္သည္။

Top News