ရန္ကုန္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ပါက အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္ကူညီမည္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမငလ်င္အပါအဝင္ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါ က အစိုးရ၏တံု႔ျပန္၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္ရန္ အကူအညီမ်ားေပး မည္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္က ပံ့ပိုးကူညီမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္၏အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္း တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးပါသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေစေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတံု႔ျပန္မႈတြင္ အစိုးရ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ တက္လာေစရန္ အကူအညီမ်ား ပါဝင္သည္။


 ကမၻာ႔ဘဏ္၏ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေရစီးေရလာ စနစ္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးအပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ကို အ ေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွေဒသ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲအ ခမ္းအနား၌ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းက သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုုင္ရင္ အလ်င္ ျမန္ဆံုး ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အ တြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မက်မီ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္၏ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အယ္လင္ဂိုးစတိန္းက ေျပာသည္။

 မိသားစုဘဝမ်ား လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား က်ေရာက္ပါက အလ်င္အျမန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

စီမံကိန္းကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္ဒါ႐ိုက္ တာဘုတ္အဖြဲ႕ကလည္း အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီး ေရေျမာင္းစနစ္တြင္ အ ေရးပါေသာ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ရမႈျမင့္မား ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၄ သန္း ခန္႔ ဆံုး႐ႈံးေနသည္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည္။