အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈၫႊန္းကိန္း ျမန္မာအဆင့္ ေျခာက္ဆင့္ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈၫႊန္း ကိန္း အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ ျမင့္တက္လာၿပီး ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္(၁၃၀) ၌ရွိေၾကာင္း ကမၻာ႔အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈၫႊန္းကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ Transparency International ၏ Corruption Perceptions Index 2017 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ ကို အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂမ္ဘီယာႏွင့္ အီရန္အပါအဝင္ အျခားေလး ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ အဆင့္ (၁၃၀) ရရွိခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈၫႊန္းကိန္းအဆင့္(၁)သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအနည္း ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၫႊန္းကိန္း (၁၈၀) သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ကာ နံပါတ္နည္းေလ လာဘ္စားမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္နည္းေလ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါၫႊန္းကိန္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံသည္ နယူးဇီလန္ ျဖစ္ၿပီး ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံက အဆင့္ (၁၈၀) ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၆ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၫႊန္းကိန္းအဆင့္ (၁၃၆) မွ ၂၀၁၇ တြင္ ၫႊန္းကိန္းအဆင့္ (၁၃၀) သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ၫႊန္း ကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္ တူရရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဇမ္ဘီ ယာ၊ အီရန္၊ ယူကရိန္းႏွင့္ အာဖရိက ဆီယာလီယြန္ ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။

‘‘တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ လာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအားလံုးကို သံုးသပ္ ျဖစ္တဲ့ထဲမွာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ တိုးတက္လာတယ္။ ၂၀၁၇ မွာ ရလဒ္ေကာင္းရင္ ၂၀၁၈ နဲ႔ ၂၀၁၉မွာလည္း တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာမွာပါ’’ဟု အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဟန္ၫြန္႔က ေျပာ သည္။  အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသတင္းရွိသူကို စံုစမ္း ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိေရး စတုတၳအႀကိမ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး ထုိဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ သည္ ယခုထက္ပိုမို ေလ်ာ့ပါးႏုိင္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေႏွးေကြးလာ ေၾကာင္း ဆိုထားၿပီး သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမႈနည္းလွ်င္ အဂတိ လိုက္စားမႈၫႊန္းကိန္းျမင့္မားမည္ ဟု အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ စင္ ကာပူႏုိင္ငံသည္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈၫႊန္းကိန္းအဆင့္ ေျခာက္ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံက အဆင့္ (၉၆) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္က အဆင့္ (၃၇) ရွိ သည္။ ကမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအုိႏိုင္ ငံတို႔က အဆင့္ (၁၆၁) ႏွင့္ (၁၃၅) တို႔တြင္ ရွိေနသည္။

Top News