ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္ ဘီယာတို႔ကို အခြန္တိုးေကာက္၍ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အႀကံျပဳ

 လူမႈက်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာအခြန္မ်ားကို ပိုမို တိုးျမႇင့္၍ ရရွိလာေသာ အခြန္ ဘ႑ာေငြထဲမွ ေက်ာင္းက်န္းမာ ေရး ရန္ပံုေငြထားရွိရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ယမန္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မူ၀ါဒသတ္မွတ္၍ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ ထည့္သြင္းကာ ေရရွည္စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာ ေအဇင္လတ္က တင္သြင္းရာအထက္ပါအတိုင္းအႀကံျပဳေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေက်ာင္းက်န္းမာေရးေကာ္ မတီကလည္း သက္၀င္လႈပ္ရွား လာၿပီ။ မူ၀ါဒနဲ႔ ဥပေဒလည္း ခိုင္ မာလာၿပီဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ဒီလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာကေတာ့ ႏွစ္စဥ္္ရန္ပံုေငြရရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္၊ ဘီယာအခြန္ေကာက္ခံမႈ မွ ရရွိေသာဘ႑ာေငြကို ေက်ာင္း က်န္းမာေရး  လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္၀င္အသံုးျပဳျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ၌ က်င့္သံုးေနသည့္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၇ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာ အခြန္အေကာက္  ဥပေဒအရ ေဆးလိပ္ (စီးကရက္) အခြန္ကို ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ တစ္လိပ္ လွ်င္ ၄ က်ပ္မွ ၁၆ က်ပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးကို အခြန္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ အရက္ ၁ လီတာတစ္ပုလင္းအခြန္ကို ေစ်းႏႈန္းအေပၚမူ တည္၍ ၉၁ က်ပ္မွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အထက္ပါအဆိုကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ေထာက္ခံၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ၍ လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းေတြ ကို အႏၲရာယ္ကင္းစင္ေအာင္ မ လုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကြၽန္မ တို႔ကေလးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ တဲ့ တျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥ မ်ားကလည္း ေပၚေပါက္လာပါ တယ္’’ ဟု အဆိုတင္သြင္းသူ ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္က ေျပာ သည္။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစ ရန္ အထက္ပါအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအဇင္လတ္က လႊတ္ေတာ္အား ရွင္းျပသည္။

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု  ထားရွိ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အ ဆိုကိုေထာက္ခံသူ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါ ရီတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳေသာ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း အစားအေသာက္ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အဆိုသည္ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ တစ္စံုတစ္ရာ မထူးျခားေသးေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူူႏွင့္ ေထာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစလံုးက ေျပာသည္။

Top News