ျမန္မာ့ၾကယ္လိ္ပ္အေကာင္ေရ ၃၀၀ ကို မႏၲေလးတိုင္း မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ့ေတာသို႔ စတုတၳအႀကိမ္လႊတ္ေပး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မင္းစံုေတာင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ တြင္ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ အေကာင္ေရ၃၀၀ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္က စတုတၳအႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း WCS Myanmar ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ လိပ္မ်ိဳးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္) မွ ေဒါက္တာက လ်ာက ေျပာသည္။

မင္းစံုေတာင္ ေတာ႐ိုင္းတိ ရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ၂၀၁၃ ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သဘာဝ ေတာတြင္းသို႔ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ ၁၅၀ စတင္ျပန္လည္လႊတ္ေပး ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အေကာင္ေရ ၃၀၀ ၊ တတိယအႀကိမ္ အေကာင္ ေရ ၃၀၀ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း WCS Myanmar ကေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေဘးမဲ့ေတာသို႔ ၾကယ္ လိပ္အေကာင္ စုစုေပါင္း ၁,၀၅၀ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္၍ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သဘာဝ ေတာအတြင္းသားေပါက္ သည္ဟု သုေတသန ျပဳလုပ္ထား ေၾကာင္း WCS Myanmar က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ တာကေန ဖမ္းမိတဲ့ ျမန္မာ့ၾကယ္ လိပ္ေတြကို မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ့ ေတာမွာ ၿခံခတ္ေမြးျမဴထားတာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ရွိပါၿပီ။ အဲဒီကေန သားေပါက္လာတာေတြကို သ ဘာဝအတိုင္း ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ လို႔ ႏွစ္စဥ္ျပန္လႊတ္ေပးပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာကလ်ာက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္းလိပ္ ႏွင့္ ေရခ်ိဳလိပ္ မ်ိဳးစိတ္ ၂၆ မ်ိဳးရွိ ၿပီး ယင္းအနက္ ၾကယ္လိပ္အပါ အဝင္ မ်ိဳးစိတ္ေျခာက္မ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာ ေတြ႕ရွိရသည့္ လိပ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ရွားပါးစာ ရင္းဝင္ ၾကယ္လိပ္မ်ားသည္ မ်ိဳး သုဥ္းရန္ နီးကပ္ေန၍ ကမၻာ့ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (IUCN) ၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။ ၾကယ္လိပ္ကို မႏၲေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္က ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၌ ၿခံေလွာင္ ေမြးျမဴထားသည့္ ရွားပါးစာရင္း ဝင္ ၾကယ္လိပ္အေကာင္ေရ  ၉၀၀ ကို ေရဒီယိုအာ႐ံုခံကိရိယာတပ္ ဆင္ကာ ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ျပန္ လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းရန္  သစ္ေတာဦးစီး ဌာန မင္းစံုေတာင္ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)၊ လိပ္မ်ိဳးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက  ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

Top News