ေဒသခံပါဝင္မႈ အားနည္းေနေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု - WWF-Myanmar

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ား ဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ သစ္ေတာဧက ၄၂ ဒသမ ၉၂ သန္းသာ က်န္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေနသည္။


အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၃၀ တြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာစိုက္ခင္းဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္း တည္ေထာင္ရန္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာ တည္ေထာင္ရာတြင္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနက ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေအာင္ျမင္မႈလက္ မွတ္ထုတ္ေပး၍ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳၿပီး ယင္းႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပိုင္ဆိုင္သူ ေဒသခံက စိုက္ပ်ဳိး ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲကာ ထုတ္ယူ သံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံအစု အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ တည္ေထာင္ သူမ်ားက ဆုိသည္။

ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ျခင္း ျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အေျခခံလို အပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သစ္၊ တိုင္၊ ေမ်ာ၊ ထင္း၊ ဝါးႏွင့္ အျခားသစ္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြယ္ တကူ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ သီးႏွံ၊ သစ္ ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္ျခင္း၊ သစ္မဟုတ္ေသာ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ RECOFTC အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း ေၾကာင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲ ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္တိုင္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ မိမိတို႔၏ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို ဥပ ေဒေရးရာ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အက်ဳိး စီးပြား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရွိ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာတည္ေထာင္မႈတြင္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၌ အမ်ားဆံုး တည္ ေထာင္ထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔၌လည္း အမ်ားအ ျပားရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ရာတြင္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ မည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈ သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ ေဒသ ခံၾကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ ဒီေရေတာမ်ား လိုက္လံ ထူေထာင္ေပးေနသည့္ World-view International Foundation စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းေမာင္ ကေျပာသည္။

 သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၃၀ တြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္း ဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္း တည္ေထာင္ရန္ လ်ာ ထား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ၁၉၉၆ မွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာအထိ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဧကေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ (၅၀၀,၆၆၁) သာ ေဖာ္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း၌ က်န္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန လ်ာထားခ်က္အတုိင္း တည္ေထာင္ရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာ သည္။

ထိုသို႔ မလြယ္ကူျခင္းမွာ ေဒ သခံမ်ား ပါဝင္မႈအားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာတည္ေထာင္ရာ၌ ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈကို သစ္ေတာဌာနသို႔ အရင္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ေျမ ယာခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ စိုက္ပ်ဳိးၾကရေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ပ်ဳိးပင္လံုေလာက္စြာ မရရွိေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာကြန္ရက္ဥကၠ႒ ဦးသိန္း ဦးကေျပာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးျပဳစုထားေသာ ဧရိ ယာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လိုအပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခု ဝင္ေရာက္လာပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္ပင္မ်ားအတြက္သာ နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ အခ်က္မ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

 ‘‘ရပိုင္ခြင့္က နည္းေတာ့ ေနာက္ထပ္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ ေတာ တည္ေထာင္မယ့္သူေတြက လက္ရွိ လုပ္ေနတဲ့သူေတြၾကည့္ ၿပီး ပါဝင္ဖို႔ အားနည္းေနတယ္’’ ဟု ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းတြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာကုိ ၂၀၁၄ တြင္ ဧက ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကြၽန္း၊ ယူကလစ္၊ ေလွ်ာ္ျဖဴမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ထားေၾကာင္း၊ ထုတ္ယူအသံုးျပဳ ခြင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာ၌ တည္ ေထာင္ၿပီး ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္မွသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူမႈကို တည္ ေထာင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ ထုတ္ယူခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဥပေဒမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားက သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္အေရးယူေပးေစလိုေသာ္လည္း ေဒသခံ မ်ားကသာ တရားလိုလုပ္၍ တရားစြဲရေၾကာင္း၊ သစ္ေတာက သက္ေသအျဖစ္သာ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ ေတာ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

၂၀၀၉ တြင္ ဒီေရေတာအစု အဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ မဂၤလာျမန္မာအဖြဲ႕သည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ ဒီေရေတာတစ္သန္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းစိုက္ပ်ဳိးရာ ေနရာမ်ားသည္ သစ္ေတာဌာနပိုင္ေျမ၌ ပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ႏွစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစိုက္ခင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း မဂၤလာျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာဖုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ေတာ့ မ ေအာင္ျမင္ေသးဘူး။ ျပည္သူလူ ထု ထိေတြ႕မႈနည္းေသးတယ္’’ဟု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး ကဆိုသည္။

အလားတူ RECOFTC အဖြဲ႕ သည္ သံုးႏွစ္အတြင္း အစုအဖြဲ႕ ပိုင္ သစ္ေတာဧကတစ္သိန္း ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္ လည္း လက္ရွိထိ ဧက ေလး ေသာင္းေက်ာ္ (၄၇,၀၅၀) သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ သင္တန္းတာဝန္ခံ ေဒၚခင္မိုး ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာမွာက ေဒသခံေတြ စိတ္ဝင္ စားမွရတာ။ သူတုိ႔ေပၚ မူတည္ တယ္။ လက္ရွိ လ်ာထားခ်က္အရေတာ့ ေလ်ာ့ေနေသးတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ထား ေသာ္လည္း ေရရွားပါးသည့္ အ ခက္အခဲကို ကူညီႏုိင္သူမရွိျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား၌ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္ျပားေက်းရြာမွ ဦးသိန္းညိဳ က ေျပာသည္။

သစ္ေတာဥပေဒ ေျခာက္ ခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းသည္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္ကို အေထာက္ အကူျပဳရန္ ၁၉၉၅ ၌ ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာသုေတသန ဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာအိအိေဆြလိႈင္က ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္း ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသတြင္းလိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ယင္းၫႊန္ၾကား ခ်က္ ၂၀၁၆ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။
ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ကြာ ျခားခ်က္သည္ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား လိုအပ္ခ်က္အျပင္ စီးပြား ျဖစ္ပါ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ မႈ ထင္ဟပ္ေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာက သမား႐ိုးက် သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔အသံစစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔ ျပည္ သူပါဝင္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ရည္ မွန္းထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မရႏုိင္ပါဘူး’’ဟု ေဒၚအိအိေဆြ လိႈင္က ဆိုသည္။

အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား တြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္မႈအား ေကာင္းရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကြင္းဆင္းကာ ေဒသခံမ်ားကို ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါက ေဒသခံမ်ား စိတ္ဝင္စားလာႏုိင္ေၾကာင္း အစု အဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ကိုင္သူ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္ျပားေက်းရြာမွ ဦးသိန္းညိဳကေျပာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မေကြးတိုင္း တြင္ မန္က်ည္းပင္ႏွင့္ ဆီးပင္မ်ား ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ သစ္ပင္မ်ားမွ သစ္အေခ်ာထည္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါက ေဒသခံမ်ား သည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္မႈ၌ ပါဝင္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ ေတာဖြဲ႕စည္းရာတြင္ သစ္ေတာ ဌာနပိုင္ ေျမမ်ား၌သာ တည္ ေထာင္ျခင္းမျပဳဘဲ သစ္ေတာဌာန ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ သစ္ ေတာထိန္းသိမ္းျခင္း ပီျပင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကား သည္။