ဓမၼိကဘသန္း မွတ္စု

ဘသန္း(ဓမၼိက)ဆုိပါက စာေရးဆရာ Richard Bach ၏ Jonathan Livingston Seagull (ေယာနသံ စင္ေရာ္) စာအုပ္ႏွင့္ ပူးတြဲျမင္ၾကပါမည္။ ေယာနသံ စင္ေရာ္စာအုပ္သည္ ၁၉၇၃ ကတည္းက ျမန္မာဘာ သာျပန္ျဖင့္ ထြက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မူရင္းစာအုပ္ နီးပါး အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ပုံႏွိပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အဆုိပါစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ ဒႆနမ်ားက ယေန႔တိုင္ မေဟာင္းႏြမ္းေသး၊ ‘သုခဘုံဟူသည္မရွိ ပညာအရာ တြင္ အခ်ိန္၊ ပမာဏအတိုင္းအဆ၏ အကန္႔အသတ္ မဲ့ေသာ တတ္ေျမာက္ျခင္းသာပင္ သုခဘုံျဖစ္သည္’ ဟူေသာ ဒႆနက ရွင္သန္ဆဲျဖစ္သည္။ 


ထုိစာအုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ခဲ့ေသာ ဓမၼိကဘသန္း သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလုိ ယေန႔တိုင္ ထင္ရွားေသာ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းကုိ တည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္၏။ ဒႆနစာေပမ်ားသာမက ပညာဉာဏ္ရင့္သန္သူျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးအမ်ားအျပား ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ္လည္း ဓမၼိက ဆုိေသာ ဘာသာေရးဘြဲ႕တစ္ခုသာ ခံယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၎ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး စုေဆာင္းခဲ့ေသာ မွတ္စုမ်ားကုိ စုစည္း ၍ စာအုပ္အျဖစ္ ထြက္လာပါသည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ စာလုံးေရ အမ်ားအျပားမပါေသာ္လည္း ပါရွိသည့္ စကားလုံးတိုင္း၊ စာပုိဒ္တိုင္းသည္ အေတြးအေခၚ ျပည့္၀ေသာ စာမ်ားသာျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရပါက.....

Great Peace

Great peace is found in

Little busy-ness.

-Chaucer

(14th Century)

ဇီ၀ိတ ကမၼဇေတေဇာဓာတ္ႏွင့္ စိတ္၀ိဉာဏ္တို႔ သည္ အၾကင္အခါဤခႏၶာကုိယ္႐ုပ္အစုကုိ စြန္႔ခြာ သြားကုန္၏။ ထိုအခါ ဤခႏၶာကုိယ္သည္ အသုံးမ၀င္ ေသာ ထင္းတုံးပမာ စြန္႔ပစ္အပ္သည္ျဖစ္၏။

(ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္)

ႏႈတ္တိတ္ဆိတ္မႈ၊ စိတ္တိတ္စိတ္မႈ၊ အလုိတိတ္ ဆိတ္မႈဟူ၍ တိတ္ဆိတ္မႈအဆင့္သုံးဆင့္ရွိ၏။ အ က်ိဳးမရွိေသာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ခက္ခဲ၏။ စကားေတာင္းစားသညာႏွင့္ စိတ္ကူးကုိ ၿငိမ္သက္ေအာင္လုပ္ရန္မွာ ပုိ၍ခက္ခဲ၏။ လုိအင္ ဆႏၵနယ္အတြင္း၌ တြယ္လုိမႈအသံမ်ား၊ ပယ္လုိမႈအ သံမ်ား ရပ္စဲသြားေအာင္လုပ္ရန္မွာ အခက္ဆုံးျဖစ္၏။

(စာေရးဆရာဟပ္စေလ)

ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ညေနတိုင္း ညေနတုိင္း အ ေႂကြးမထားဘဲ ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔က်ရင္ အသစ္အသစ္ျဖစ္တဲ့ စာရင္းမ်ားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္း တဲ့ စာရင္းရွင္တစ္ေယာက္ ဥပမာလုိေပါ့။ ဒီလုိ ည တိုင္းညတိုင္း စိတ္စာရင္းရွင္းပစ္တဲ့လူဟာ ၿငိမ္သက္ တဲ့စိတ္၊ ဗလာဟင္းလင္းျဖစ္တဲ့စိတ္၊ စုိးရိမ္ကင္းတဲ့ စိတ္၊ မ႐ႈပ္ေထြးတဲ့စိတ္၊ မပူပင္တဲ့စိတ္၊ အေၾကာက္ ကင္းတဲ့စိတ္နဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိလူမ်ိဳး မွာ ႏုိးလာတဲ့အခါေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မဟုတ္တဲ့ အလင္းေရာင္၊ စိတ္အႀကံစိတ္ေတြးရဲဲ႕အ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္းမဟုတ္တဲ့ အလင္းေရာင္မ်ိဳး ဟာ ျဖစ္ေပၚေနႏွင့္ပါတယ္။ ဒီအလင္းေရာင္ဟာ ပညာဉာဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား ေမတၱာဓာတ္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အက်င့္သီလ ဓေလ့ထုံးစံအစဥ္အလာေတြၾကားထဲ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအက်င့္သီလဓေလ့ထုံးစံအစဥ္အ လာေတြရဲ႕ အဆင္မေျပမႈကုိ ဆိတ္သုဥ္းသြားေအာင္ ဒီအလင္းက လုပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။

(ခရစ္ရွနာမူရ္တီ)

အမွန္ဆုံးသစၥ၊ အလွဆုံး ေသာဘ၊

အခ်စ္ဆုံံး ေမတၱဆုိတဲ့

လူ႔ဘ၀ရဲ႕ ပဓာနသုံးပါးကုိ

ဆုိက္ေရာက္ေတြ႕ျမင္ေစတဲ့ မဂ္ခရီးကုိ

သြားခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။

အထုပ္အပုိးျပင္ေပါ့၊

ျပင္ၿပီး ဘူတာ႐ုံကုိသြားတဲ့အခါ

အဲဒီအထုပ္အပုိးေတြကုိ အိမ္မွာထားခဲ့ေပါ့။

ရထားအခ်ိန္မီေအာင္လည္း သြားေပါ့၊

ရထားထြက္ေတာ့လည္း မတက္ဘဲေနရစ္ခဲ့ေပါ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ရတာခ်ည္းပါပဲ။

(After a Zen saying)

ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ယခုစာအုပ္ကုိ မုံေရြး စာေပက တန္ဖုိး ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။