အျငင္းပြားေနေသာ အခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ျပင္ဆင္၊ တစ္လက်ပ္ငါးသိန္းအထက္ရသူမ်ား ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတင္ျပ

၂၀၁၈ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္အေပၚ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ အထက္ပါဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၎တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းရာ၌ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ လစာ မွ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၄၈ သိန္း အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြ ခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားမႈကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီက က်ပ္သိန္း ၆၀ အ ထက္ရရွိသူမ်ားသာ ဝင္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ ထားသည္။

ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ရျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ဟု ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ၄၈ သိန္းဆို ေတာ့ တစ္လ ေလးသိန္းအေပၚ ေကာက္တာေပါ့။ အခု သိန္း ၆၀ ဆိုေတာ့ တစ္လငါးသိန္းရတဲ့လူ ကို ေကာက္တာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္’’ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မူလဥပေဒ ၾကမ္း၏ပုဒ္မ ၂၅ ပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္အ ေပၚ ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္္မတီက သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

မူလဥပေဒၾကမ္း၏ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသားမ်ား၏တရား မဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္ပ၌ရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား(သို႔ မဟုတ္)ျပည္တြင္းတြင္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအက်ိဳးသက္ ေရာက္သည့္ေန႔ကစ၍ ပထမ ေျခာက္လအတြင္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လအတြင္း ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ဝင္ ေငြရလမ္းတင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ဝင္ေငြေပၚ၌ ဝင္ေငြတစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ အထိ ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အ ထိ ဝင္ေငြခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ ေပး ေဆာင္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အတြက္ ယခုဥပေဒၾကမ္း တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေန ေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပး သျဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၂၅ ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္ သာခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့ သို႔ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမ်ိဳးအစားသံုး မ်ိဳးခြဲျခားကာ အနည္းဆံုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ပထမ အမ်ိဳးအစားသည္ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံသား၏ျပည္ပမွ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု(သို႔မဟုတ္)စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ဝင္ေငြ ေၾကညာလႊာျဖင့္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယ ေျခာက္လအတြင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ထား သည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားသည္ ဘဏ္၌ အပ္ႏွံထားရွိသည့္ ေငြ ေၾကး၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ သတ္ မွတ္ဝင္ေငြေၾကညာလႊာျဖင့္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လအတြင္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရမည္ ဟုဆိုသည္။

တတိယ အမ်ိဳးအစားသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအ ေဆာက္အအံု၏အဓိကအစိတ္အ ပိုင္းမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္)ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း မ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူ ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူ ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လက္ဝယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔အေပၚ သတ္မွတ္ဝင္ေငြေၾကညာလႊာျဖင့္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လအတြင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။

ယင္းသို႔ အမ်ိဳးအစားခြဲ၍ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အခြန္ပိုမိုရရွိ ေစေရး စည္းၾကပ္ရန္ ျမႇင့္တင္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားသက္သာေနျခင္း သည္ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေထာက္ျပသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က က်င့္သံုးတာ နဲ႔စာရင္ သက္သာခြင့္ေပးထား တယ္။ ျပင္လိုက္တာ ေထာက္ခံ တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ယူဆ ခ်က္နဲ႔သူ မွန္တယ္၊ မွားတယ္မ ဟုတ္ပါဘူး။ အႀကံျပဳခ်က္အေန နဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ထဲမွာရွိ တဲ့ ေငြကို (ခ)မွာထားတာ ကြၽန္ ေတာ္တစ္ကိုယ္တည္း အျမင္အရ သိပ္လက္မခံဘူး။ ဘဏ္ထဲရွိတဲ့ ေငြဟာ အျမင့္ဆုံးေကာက္သင့္ တယ္လို႔ ျမင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက သူ၏အျမင္ကို ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ (Tax Amnesty) ကို ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး မလြဲမေသြခြင့္ျပဳသင့္ သည္မွန္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္အခြန္ ထမ္းျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစ ရန္၊ အမ်ားျပည္သူစိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမရွိေစရန္ အထူးအစီအစဥ္ ျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳသင့္ ဘဲ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အ ခြန္သက္သာခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အဆုိပါ သက္သာခြင့္ကို အခြန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ သာ ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

ထို႔အျပင္ အခြန္သက္သာ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေငြေၾကးခဝါခ် ျခင္း ကိစၥရပ္တြင္ အသံုးမျပဳရန္၊ တရားမဝင္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတုိ႔ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိရန္၊ မတူညီ သည့္ က႑ရပ္မ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သီးျခားစီ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာ၌ ပါရွိသည္။

အထူးကုန္စည္အမ်ိဳးအစား စာရင္းဝင္ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အတုိင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အခြန္ႏႈန္းမေျပာင္းလဲဘဲ တန္ဖိုးအဆင့္ကို ၁၀၀ က်ပ္စီတိုး ခြင့္ျပဳ၍ ျပင္ဆင္ထားသည္။

 ထို႔အျပင္ စာအုပ္စာေပ၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္၊ သတင္းစာ ထုတ္ေဝေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစရန္ ဥပေဒၾကမ္း ပူး ေပါင္းေကာ္မတီက အသစ္ျဖည့္ စြက္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ားစုလႊမ္း မိုးထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က အထက္ပါဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေထာက္ခံေသာ္လည္း ယင္းျပင္ ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အတည္မျဖစ္ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရွိလာႏိုင္ ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။