ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အာဏာရွင္ဆန္ၿပီး ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)

 ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း သည္ အာဏာရွင္ဆန္ၿပီး ျပည္သူ လူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေန၍ အင္န္အယ္လ္ ဒီပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ ညီမႈမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

မတ္လ ၅ ရက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးေဌးဦး က ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။


‘‘ဒီဥပေဒရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မကိုက္ညီသလို အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္ လာဖို႔လုပ္မယ္။ အာဏာရွင္ဆန္ ၿပီး ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္တဲ့ကိစၥ ေတြကို မည္သည့္အခါမွ ေပၚ ေပါက္ျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ စကားလံုးေတြက ညီၫြတ္မႈမရွိ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္ ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ မ်ား တိတိက်က် မရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ သေရကြင္းကဲ့ သို႔ လိုလွ်င္တစ္မ်ဳိး၊ မလိုလွ်င္ တစ္မ်ဳိး ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အာဏာ ရွင္အႀကိဳက္ ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသည္ဟု ၎ ကေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ပါက အလုပ္သမား၊ လယ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမႈ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးရာ ၌ ေျပာသည္။

‘‘ဒီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆိုတဲ့စကားမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကို ျပစ္ ဒဏ္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

ယခင္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လူထုလက္ မွတ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ ေကာက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတထံ တင္ျပ ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိ၍ ယခု အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသည္ အတား အဆီးအျဖစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ လတ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

‘‘ဥပေဒမွာ တိက်တဲ့သတ္ မွတ္ခ်က္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိဘဲနဲ႔ လိုရင္လုိသလို ဆြဲေနျခင္း က အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒဆုိတာ ႀကီးက ျပည္သူေတြကို ခက္ခဲ ေအာင္လုပ္မွာလား၊ လြယ္ကူ ေအာင္လုပ္မွာလား’’ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေနာ္လွလွစိုးက ေျပာ သည္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားၿပီး လုိလွ်င္လို သလို ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ ျဖည့္စြက္ရန္ ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ႏိုင္ သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံအတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေနာ္လွလွစိုးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ဒီဥပေဒကို မူလေရးဆြဲခြင့္ ရွိသူဟာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေပ မယ့္ ဒီဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားေတြ အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆုိရင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရးဆြဲ လိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ တရား မဝင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ရာ၌ ေနာက္ခံေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ပါ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္၌ တင္သြင္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၄ တြင္ သေဘာထားဆႏၵထုတ္ ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီ အနည္းဆံုး ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီတန္းလွည့္လည္ ျဖတ္သန္းလိုသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပါက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီ ႀကိဳ တင္၍ အသိေပးတင္ျပခ်က္ မိတၱဴေပးပို႔ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၌ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ ခန္႔ မွန္းလူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ တင္ျပရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက အစားထုိးေရးဆြဲထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒအား ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးက်န္ရွိသည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ကို မတ္လ ၇ ရက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾက ညာသည္။