လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာ၍ ဓာတ္ေငြ႕အရည္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာပစ္မွတ္ထား

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျပည္ပသို႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ (asia.nikkei.com)

တိုင္းျပည္၏ စြမ္းအင္လုိ အပ္ခ်က္ႀကီးမားလာျခင္းကုိ ျဖည့္ ဆည္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ပင္ သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ (LNG) တင္သြင္းမႈစတင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျပည္တြင္းမွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ စတင္က် ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမလုံေလာက္မႈအေပၚ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ရန္ ရည္မွန္းျခင္းျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာ ေသာ LNG မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ မည့္ ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းသုံးခု ကုိ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ မီးစိမ္း ျပခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာင္ပုိုင္းတနသၤာရီ ေဒသတြင္ ျပင္သစ္မွ Total ႏွင့္ ဂ်ာမနီမွ Seimens တို႔က မဂၢါ၀ပ္ ၁,၂၃၀ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထား သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ားထုတ္ လုပ္ေသာZhefu Holding Group ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Supreme Group တို႔က ဧရာ၀တီကမ္း႐ုိး တန္းေဒသ၌ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုစလုံးတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ (LNG)သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အ ျဖစ္ျပန္လည္ေျပာင္းလဲေသာစက္ မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ကုန္က်မည္ ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။

တတိယစီမံကိန္းသည္ ရန္ ကုန္တြင္ TTCL ကုမၸဏီကလုပ္ ကုိင္ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သုံးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိတိုးခ်ဲ႕ ေရးျဖစ္သည္။ TTCL အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Toyo အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီလည္းပါ၀င္ေသာ ထုိင္း ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီက အဆုိပါစီမံကိန္းအတြက္ LNG မ်ားစတင္တင္သြင္းေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ကမ္း လြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိက္မ်ား ေတြ႕ရွိၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လုပ္ေသာ အဓိကႏုိင္ငံျဖစ္လာ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိစဥ္က ျပည္ တြင္းလုိအပ္ခ်က္နည္းပါးသျဖင့္ ထြက္ရွိေသာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းအပါအ၀င္အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။က်န္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဓာတ္ေငြ႕မွ ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ားကုိအားေပးရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ကစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာ သည္။ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္ခ်က္ တိုးျမင့္ မႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပၿပီး လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္ သည္ ၂၀၂၅ ခန္႔တြင္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ ၃,၁၉၀ မဂၢါ ၀ပ္မွ ၆,၀၀၀ ႏွင့္ ၈,၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ၾကားရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျဖည့္ ဆည္းေပးေနေသာ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စက္႐ုံမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္အမီလ်င္ျမန္စြာ မတည္ ေဆာက္ႏုိင္ေပ။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံ ၏ ေရအရင္းအျမစ္အမ်ားအျပား ကုိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎တို႔၏အက်ိဳး စီးပြားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ကလည္း ယင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ထုတ္လုပ္ေနဆဲသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ေလးခုတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆုံး အေနအထား ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ၂၀၂၁ တြင္စတင္၍ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမည့္သူမ်ား၏ ပထမဆုံးေမးခြန္း မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပုိ႔ ႏုိင္မႈကိစၥပါ၀င္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဦး၀င္းခုိင္က ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီ ယာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခု တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္ မႈအစည္းအ႐ုံးက ျပဳလုပ္ေသာစစ္ တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္ ပတ္ေနေသာဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေရးစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈႏွင့္ မီးျပတ္ျခင္းအ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖ ရွင္းေရး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ (LNG)ကုိ အားကုိးျခင္းက အျခား ျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ သည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏုိင္ငံ ျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔မႈ၏ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း အစုိးရကိန္း ဂဏန္းမ်ားက ျပသေနသည္။ႏႈိင္း ရအားျဖင့္ ေစ်းႀကီးေသာစြမ္းအပ္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ LNG တင္ သြင္းျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္ ေရးမွ်ေျခကုိ ထိခုိက္ႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ အဓိကစြမ္းအင္ တင္ပုိ႔သူမ်ားက အဓိကစြမ္းအင္ တင္သြင္းသူမ်ား ျဖစ္လာျခင္း သည္ ယခင္ကမရွိဖူးျခင္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔ေအာင္ျမင္ စြာကူးေျပာင္းေရးသည္  တုိးတက္ လာေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအ ေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖင့္ အ ျခားပုိ႔ကုန္က႑မ်ားကုိ တည္ ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရနက္ ကြင္း ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္မ်ားထပ္မံေတြ႕ရွိ ထားေၾကာင္း ဩစေၾတးလ် Woodside Petroleum ကုမၸဏီ ကဩဂုတ္အတြင္း ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီက ယင္းေဒ သတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ေျခအတြက္ ခ်ိန္ဆေနခ်ိန္ တြင္ပင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအခ်က္အ လက္အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္ ကုိ အစီရင္ခံရန္ ရည္မွန္းထား သည္။

ပင္လယ္နက္လုပ္ကြက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္  ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာႏုိင္ၿပီး ထုိအေတာအတြင္းျမန္ မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ LNG အခ်ိဳ႕ တင္သြင္းရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ထားေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ မ်ားတြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာ (သုိ႔မဟုတ္)မလုိအပ္ပါက ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ ေရေပၚ LNG စက္မ်ားထားရွိေရး အစုိးရ၏ တြန္းအားေပးမႈမွေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ LNG တင္သြင္းမႈအေပၚ ၾကာရွည္အားကုိးရမည္ မဟုတ္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပးေနပါသည္။

—Ref:Nikkei Asian Review

Top News